Jul 11, 2020   6:18 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Sewerage the Tajov village
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Gemeran
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Odkanalizovanie obce Tajov
Summary:Predmetom riešenia práce je návrh odkanalizovania obce Tajov, ktorá je situovaná na strednom Slovensku neďaleko mesta Banská Bystrica. V súčasnej dobe v obci nie je vybudovaná žiadna kanalizácia a z tohto dôvodu splaškové vody sú akumulované v často nevyhovujúcich, priepustných žumpách, septikoch, čo je z hľadiska ochrany životného prostredia nevyhovujúce. Nakoľko podzemné ako aj povrchové vody sa stávajú veľmi cennou surovinou je veľmi dôležité, aby sa zabraňovalo ich znehodnocovaniu a zachovala, prípadne zlepšila ich kvalita. V rámci riešenia je vypracovávaný návrh projektovej dokumentácie na úrovni DÚR. Projektová dokumentácia pozostáva z návrhu rozmiestnenia zberačov v obci, návrhu uloženia potrubia, návrhu čerpacej stanice a vykreslenia pozdĺžnych profilov uloženia potrubia v obci. Odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Tajov bude vykonané pomocou jestvujúcej novovybudovanej kanalizácie, ktorá bola budovaná z Kohéznych fondov pod názvom projektu "Banská Bystrica -- Sústava na likvidáciu odpadových vôd" a jej výstavba bola dokončená 31.12.2009. Splaškové odpadové vody z obce budú odvedené na ČOV mesta Banská Bystrica, kde budú prečistené a následne vypustené do recipientu rieky Hron.
Key words:
Tajov, Kanalizácia, Potrubie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited