Oct 29, 2020   9:46 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Institute chief official - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

     Lesson     
Final thesis
     
Projects     
     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
The software tools exploitation in design and sewer system appraisal
Written by (author):
Department:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie softwarových nástrojov pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí
Summary:Habilitačná práca je orientovaná na riešenie návrhu a posudzovania stokových sietí s využitím návrhového a posudzovacieho systému SeWaCAD, ktorý som vyvinul a naprogramoval v uplynulých rokoch. Systém využíva pre návrh racionálnu metódu. Prepočet racionálnou metódou nám pri súčasnej výpočtovej kapacite dáva možnosť vo veľmi krátkom čase odpovedať na otázku hydraulického preťaženia stokovej siete a zároveň navrhnúť opatrenia na jeho rehabilitáciu, resp. rekonštrukciu v závislosti na stave, v akom sa sieť nachádza. V porovnaní s hydrodynamickým modelovaním, nám modelovanie s využitím racionálnej metódy umožňuje vo veľmi krátkom čase na základe znalostí z navrhovania stokových sietí a znalostí z modelovania zodpovedať otázky neefektívneho správania sa posudzovanej stokovej siete. Nosná časť práce "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.", popisuje ako bol systém vyvinutý, aké sú okrajové podmienky jeho využitia, z čoho je zložený a aké sú jeho vlastnosti. Daný priestor je vyplnený mnohými obrázkami, ktoré sú získané z práce so systémom a najlepšie vyjadrujú, ako je systém skonštruovaný a čiastočne je z nich možné vidieť ako sa systém správa. Funkčnosť systému bola overená na mnohých riešených projektoch a systém bol na základe spätnej väzby z praxe upravený do určitej formy, ktorá je z hľadiska použitia dôveryhodná a spoľahlivá. V práci je zahrnutý navrhnutý systém pre výpočet hydraulických charakteristík stokových rúr, ktorý je využívaný v pedagogickom procese. Práca obsahuje kapitolu - prípadovú štúdiu, kde bol systém SeWaCAD využití pre posúdenie stokovej siete. V práci je popísaný postup, kde bolo simulované povodie zaťažené rôznymi druhmi zrážok v závislosti od klimatických zmien a bolo skonštatované aký vplyv majú klimatické zmeny vzhľadom na zaťaženie stokových sietí.
Key words:
Stoková sieť, CAD navrhovanie, klimatické zmeny

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited