28. 1. 2020  23:27 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:ODOLNOSŤ TENKOSTENNÝCH PRÚTOV A PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S POUŽITÍM IMPERFEKCIE VO FORME VLASTNÉHO TVARU STRATY STABILITY
Autor: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Josef Vičan, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Eugen Chladný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:ODOLNOSŤ TENKOSTENNÝCH PRÚTOV A PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S POUŽITÍM IMPERFEKCIE VO FORME VLASTNÉHO TVARU STRATY STABILITY
Abstrakt:Podľa platných normových postupov EN 1993-1-1 a EN 1999-1-1 je možnosť použiť pri výpočte únosnosti konštrukcie imperfekciu v tvare vlastného tvaru straty stability. Obidva normové postupy výpočtu odolností nám ozrejmujú, akú amplitúdu takto definovanej imperfekcie použiť. V súčasnej EN 1993-1-1 článok 5.3.2 (11) je postup objasňujúci získanie takejto imperfekcie pre prípady prútov s konštantným prierezom a nie je zrejmé, či je uvažovaná osová sila konštantná alebo premenná. Opravu vzťahov je možné nájsť v Slovenskej národnej prílohe STN EN 1993-1-1/NA článok NB.5, kde je jasné, že sa jedná o prúty alebo konštrukcie s premenným/konštantným prierezom a/alebo premennou/konštantnou osovou silou. V EN 1999-1-1 článok 5.3.2 (11) sa takýto nesúlad nenachádza, norma uvádza výpočet pre prúty alebo konštrukcie s premenným/konštantným prierezom a/alebo premennou/konštantnou osovou silou. Je zrejmé, že aplikovateľnosť týchto postupov je možná len pri rovinných konštrukciách (prúty, rámy). Na základe definície vzťahov vychádzajúcich z EN 1993-1-1/NA NB.5 a EN 1999-1-1 článok 5.3.2 (11) sú tvary straty stability riešiteľné iba samostatne pre jednotlivé vybočenia v rovine. Táto práca podrobne mapuje použitie imperfekcie podľa EN 1993-1-1/NA NB.5 a EN 1999-1-1 článok 5.3.2 (11) pre rovinné prípady na prútoch a rámových konštrukciách. Pre konštrukcie boli uvažované prierezy spadajúce do triedy 1,2,3 aj 4, pre ktoré bol vyvinutý nový postup riešenia. Samotný výpočet je realizovaný za pomoci metódy konečných prvkov (MKP) vo vlastnom výpočtovom programe. V práci je naznačený aj postup pre uváženie imperfekcie v tvare straty stability pre priestorovú stratu stability vplyvom osových síl a stratu stability vplyvom ohybových momentov (klopenie). Tieto postupy zatiaľ nie sú v normových postupoch. V zhrnutí práca podrobne rozoberá tieto tri hlavné problémy: 1. Imperfekcia v tvare straty stability pre rovinné konštrukcie pre prierezy triedy 1,2 a 3 a problematika riešenia (strata stability ohybom v rovine). 2. Imperfekcia v tvare straty stability pre rovinné konštrukcie pre prierezy triedy 4 a problematika riešenia (strata stability ohybom v rovine s vplyvom redukcie prierezu). 3. Imperfekcia v tvare straty stability pre prúty v priestore pre prierezy triedy 1,2 a 3 a problematika riešenia (priestorová strata stability). Okrem vyššie uvedeného hlavného zamerania práce bolo nutné riešiť aj dielčie problémy týkajúce sa napr. stability prútov, prútových konštrukcií, stability stien, metódy MKP s použitím prútových elementov s ohľadom na stabilitné problémy a teóriu II.rádu, rozšírenie používaného systému dvojuzlového elementu s troma stupňami voľnosti pre uzol na dvojuzlový element so siedmymi stupňami voľnosti pre uzol (priestorová strata stability a strata stability klopením) a mnohé ďalšie. Väčšina týchto dielčích problémov je tiež popísaná v práci alebo v prílohách k tejto práci.
Klíčová slova:Imperfekcia, tvar straty stability, EUGLI

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně