24. 1. 2020  5:18 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vybrané problémy systémovej identifikácie mostných konštrukcií
Autor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent 1:Ing. Peter Buček, PhD.
Oponent 2:Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vybrané problémy systémovej identifikácie mostných konštrukcií
Abstrakt:Práca popisuje vybrané problémy systémovej identifikácie mostných konštrukcií. V úvode práce sa nachádza historický prehľad riešenia danej problematiky vo svete. V ďalšej časti je uvedených niekoľko príkladov z riešenia danej problematiky. V teoretickej časti sú uvedené základné pojmy a vzťahy, taktiež je tu uvedený prehľad jednotlivých metód identifikácie poškodenia nosnej konštrukcie. V tejto časti sú spomenuté základné parametre meracích zariadení, meracie schémy a spôsoby zapojenia meracích zariadení. Samostatná kapitola je venovaná programovému vybaveniu, kde je opísaný spôsob fungovania základného meracieho programu. V časti experimentálne merania sú popísané viaceré merania, ktoré boli prevedené v laboratóriu alebo in situ. V laboratóriu boli vykonané tri experimenty. Výsledkom týchto experimentov sú vyhodnotenia meraní na základe zmeraných vlastných frekvencií. Ďalšie merania boli prevádzané na reálnych mostoch v teréne, konkrétne na lávke pre peších vo Vrakuni, lávke pre cyklistov v Devínskej Novej Vsi a čiastočne na Prístavnom moste. Tu sa nepredpokladalo objavenie žiadnych výrazných poškodení. Samotné merania slúžili na overenie meracej techniky a jej spoľahlivosti v in situ meraniach. Dynamické sledovanie konštrukcie prebehlo hlavne na dostupných mostných konštrukciách v okolí Bratislavy. Rozsah meraní bol ovplyvnený dostupnou meracou aparatúrou, ako aj finančnými možnosťami. Všetky merania boli overované numerickou analýzou. V práci boli vyvodené závery a odporúčania pre budúce merania. Cieľom výskumu je diagnostika mostných konštrukcií pomocou nedeštruktívnych metód, hoci sa ukazuje, že jej použitie nie je vhodné na kompletné mostné spektrum, určite má svoje opodstatnenie pri niektorých typoch mostných konštrukcií. Vybraním vhodného diagnostického postupu vieme relatívne rýchlo a lacno vyhodnocovať stav mostných konštrukcií. Takýto model by umožňoval častejšie kontroly a tým aj zvýšil pravdepodobnosť, že poškodenie zaznamenáme v skorom štádiu, čo by vo väčšine prípadov viedlo k zníženiu nákladov na rekonštrukciu.
Klíčová slova:Meranie, Mosty, Dynamika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně