Feb 25, 2020   11:45 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge for pedestrians and cyclists Dobrohošť - Dunakiliti
Written by (author): Ing. Branislav Prokop
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:Ing. Peter Buček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
Summary:Zadaním diplomovej práce je navrhnúť tri variantné riešenia premostenia rieky Dunaj v starom koryte. Most pre peších a cyklistov bude spájať obce Dobrohošť na slovenskej strane a Dunakiliti na maďarskej. Lávka križuje staré koryto Dunaja v riečnom kilometri 1841,5. Most sa nachádza v aluviálnej nive Dunaja. Nová konštrukcia neobmedzuje lodnú dopravu a priechodný gabarit. Voľná šírka lávky bola stanovená na 4,0m. Nosná konštruk-cia lávky je navrhnutá v troch variantoch. Variant A je navrhnutý ako trojpoľová zavesená oceľobetónová spriahnutá dvojpylónová konštrukcia s poloharfovým usporiadaním záve-sov. Pylón je tvaru H a má výšku približne 43m. Mostovku variantu A tvorí železobetónová doska ukladaná na filigránové prefabrikáty, ktorá je spriahnutá s oceľovými nosníkmi. Variant B je zavesená trojpoľová priehradová konštrukcia. Závesy sú usporiadané vejáro-vito. Rozpätia polí sú 54+139+54m. Mostovku variantu B tvoria oceľové pozdĺžniky s drevenou podlahou. Pylóny sú vysoké 32,5m a sú naklonené do stredného poľa. Vychý-lenie činí 7m Pre variant B bola prevedená aj dynamická analýza a detailné riešenie vybra-ných častí konštrukcie. Variant C je dvojoblúková konštrukcia s ortotrópnou mostovkou a jemným posypom ako nášľapnou vrstvou. Vnútorné pole je zavesené, krajné polia sú podopierané. Vzopätie oblúkov je 25,8m. Dynamická a statická analýza bola prevedená v programe SCIA Engineer. Na výkresy som použil softvér AutoCAD a na predbežné výpočty Mathcad 15.
Key words:návrh mosta, zavesený, dynamika, oblúkový, spriahnutý, priehradový

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited