Feb 21, 2020   7:54 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of steel footbridges for the effects of dynamic loading – Dynamic effects of pedestrians
Written by (author): Ing. Ivan Hanzlíček
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Bukov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
Summary:Predkladaná práca sa zaoberá analýzou a návrhovými postupmi, ktoré opisujú dynamické zaťaženie oceľových lávok od chodcov. V úvode práca približuje dynamiku, fyzikálne a výpočtové modely pre prípad chôdze, behu, skoku, pohybu jednotlivca ako aj skupiny a súvislého prúdu chodcov. Prezentované sú aktuálne poznatky vertikálneho účinku davu chodcov, ako aj fenoménu horizontálnej synchronizácie davu chodcov. Ďalej je uvedená kompletná metodika návrhového postupu pre posúdenie účinkov chodcov z hľadiska kritérií používateľnosti a stručný náčrt možností opatrení na obmedzenie účinkov budenia od chodcov. Následne je celá metodika návrhu na dynamické účinky aplikovaná na reálnu konštrukciu oceľovej lávky, sú vyhodnotené výsledky a navrhnuté opatrenia. Návrh sa zameriava na splnenie komfortu používateľnosti. Pre tieto účely bol vypracovaný parametrický 3D model konštrukcie v programe ANSYS. Zjednodušené 2D dynamické modely STEP-BY-STEP pre porovnanie a analýzu odozvy konštrukcie v čase, ako aj všetky výpočty zaťažení, výchyliek a zrýchlení boli zautomatizované v programe Microsoft Excel. Na doplnenie problematiky je spracovaný aj prechod chodca cez konštrukciu a prípad úmyselného budenia vandalizmom.
Key words:chodci, lávka, návrh, používateľnosť, dynamické zaťaženie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited