Sep 18, 2020   9:05 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Identification number: 2746
University e-mail: silvia.kohnova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Institute chief official - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Mgr. Márta Bara, PhD.
ANALÝZA INTENZÍT KRÁTKODOBÝCH DAŽĎOV NA SLOVENSKU
June 2010
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Beláková
Posúdenie krajinno-ekologických pomerov na povodí hornej Myjavy
May 2017
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Birčák
Modelovanie a analýza zmien odtoku na povodí Laborca
May 2013Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.
Metódy hodnotenia prívalových povodní
October 2010Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Boháč
Analýza cyklickej a sezónnej zložky časových radov mesačných prietokov v povodí Váhu.
May 2008
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Boháč
Analýza zložiek časových radov mesačných prietokov vo vybraných staniciach na povodí Váhu
May 2010
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Adam Brziak
Analýza zmien hydrometeorologických extrémov na Slovensku
May 2022Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Cíferský
Analýza cyklickej a sezónnej zložky časových radov mesačných prietokov v povodí Hrona.
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anikó Csicsóová
Regionalizácia letných minimálnych prietokov na Slovensku
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Čajková
Analýza zmien intenzít krátkodobých úhrnov dažďov vo vybraných staniciach Slovenska
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Katarína Ďuranová
Analýza prietokových vĺn na vybraných malých povodiach flyšového pásma
May 2013Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Ďuranová
Analýza zrážko-odtokových udalostí pre aplikáciu metódy SCS-CN na malých povodiach flyšového pásma
May 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Durecová
Analýza zmien intenzít krátkodobých úhrnov dažďov na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Zuzana Durecová
Modelovanie extrémnych odtokov na povodí
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Durecová
Modelovanie extrémnych odtokov na povodí Čierneho Hrona
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Földes
Analýza budúcich zmien krátkodobých intenzít dažďov v oblasti juhozápadného Slovenska
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Gabriel Földes
Vplyv klimatickej zmeny na návrhové hodnoty krátkodobých intenzít dažďov na Slovensku
May 2021
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Frőhlich
Analýza časových radov prietokov na lokalitách mokradí Abrod a Belianske Lúky.
May 2007
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
Analýza zmien prvkov hydrologickej bilancie využitím zrážkovo - odtokového modelovania
August 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Hangoniová
Porovnanie odhadov návrhových maximálnych prietokov na malých povodiach
May 2011
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Hangoniová
Zmeny režimu povodňových prietokov na slovenských tokoch
May 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Havlíková
Analýza ročných maximálnych prietokov vo vybraných staniciach na povodí toku Dunaj
May 2010
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Ivanič
Určenie sezónnej a cyklickej zložky časových radov mesačných prietokov v povodiach Hornádu a Slanej
June 2007
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Janíková
Analýza sezónnosti výskytu minimálnych prietokov na Slovensku
May 2008Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Jeneiová, PhD.
Detekcia zmien v časových radoch maximálnych prietokov
June 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Jeneiová, PhD.
Modelovanie zrážkovo-odtokových situácií na povodí Vištuckého potoka
May 2011
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Jeneiová, PhD.
Sezonalita výskytu minimálnych prietokov na Slovensku
May 2008
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Miroslav Judiak
Analýza údajov o prívalových povodniach na Slovensku
May 2008
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Klačanská
Tvorba extrémneho odtoku z topenia snehu na povodí
May 2010Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Klačanská
Zrážko odtokové modelovanie extrémnych hydrologických javov
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Košinár
Porovanie metód stanovenia koeficientu ekologickej stability krajiny
May 2009
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Kubik
Modelovanie extrémneho odtoku z povodia pre návrh protipovodňových opatrení
May 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kurhajec
Modelovanie extrémeneho odtoku na povodí Turca
May 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kurhajec
Modelovanie extrémnych odtokových situácií na povodí toku Stupávka
May 2008Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Látečková, PhD.
ŠKÁLOVANIE INTENZÍT KRÁTKODOBÝCH DAŽĎOV V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH A SEZÓNACH NA SLOVENSKU
June 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Lendácky
Vplyv znemy klímy na režim mesačných prietokov
May 2010
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Lucký
Modelovanie extrémnych odtokových situácií pre protipovodňovú ochranu územia
May 2010
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Majtánová
Analýza extrémnych odtokých situácií na povodí Svacenického jarku
May 2015Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Majtánová
Návrh protipovodňovej ochrany v oblasti Myjavy
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Marková
Analýza kulminácií a objemov prietokových vĺn na vybraných tokoch Slovenska
May 2013
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Marková
Analýza parametrov metódy SCS-CN na povodí Myjavy
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Romana Marková
Detekovanie zmien v radoch maximálnych ročných prietokov na európskych povodiach transektu západ-východ
December 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Romana Marková
Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach
May 2019
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Masárová
Analýza časových zmien v režime extrémnych prietokov na povodí Váhu
May 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Masárová
Odhad návrhových maximálnych prietokov na povodiach bez priamych pozorovaní
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Mgr. Elena Matúšová, PhD.
Metódy odhadu N-ročných maximálnych prietokov na malých povodiach
July 2010
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erika Mihalik
Porovnanie nepriamych odhadov návrhových krátkodobých úhrnov zrážok podľa viacerých metodík
May 2012
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Mihalik
Stanovenie priemerného mesačného úhrnu zrážok na povodí toku Laborec
May 2010
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrian Nemček
Analýza objemov prietokových vĺn vo vybraných staniciach na toku Dunaj
May 2011
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Németová, PhD.
Evaluation of the land use change impact on the intensity of erosion processes using the physically based EROSION-3D model
May 2020
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Karolína Ochabová
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu
September 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Ochabová
Spracovanie návrhových krátkodobých dažďov
May 2010
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karolína Ochabová
Škálovanie krátkodobých úhrnov zrážok vo vybranom regióne Slovenska
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Beata Randusová, PhD.
Analýza parametrov metódy SCS – CN v podmienkach Slovenska
July 2014Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Rešutíková
Analýza erózie na povodí Svacenického jarku
May 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Sabová
Odhad zmeny hydrologických charakteristík povodňového režimu a sucha v zmenených podmienkach tvorby odtoku na Slovensku
May 2024
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Szaboóvá
Analýza minimálnych prietokov v zimnej sezóne a ich regionalizácia
May 2010
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Szaboóvá
Regionálna typizácia priemerných mesačných prietokov na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
59.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): RNDr. Danuše Szökeová, PhD.
Využitie viacrežimových modelov pri analýze prietokových radov
September 2015
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): RNDr. Danuše Szökeová, PhD.
Využitie viacrežimových modelov pri analýze prietokových radov
April 2016
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Šoltysová
Porovnanie odhadov N-ročných maximálnych prietokov vo vybraných staniciach na povodí Moravy
May 2009Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Štefančin
Analýza sezonality priemerných mesačných prietokov na Slovensku
May 2008Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Andrea Števková, PhD.
Analýza sezónnosti minimálnych prietokov a možnosti jej regionálneho vyjadrenia
June 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Števková, PhD.
Odhad N - ročných maximálnych prietokov na malých povodiach
May 2007
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Peter Turček
Porovnanie regresných vzorcov a neurónových sietí pre výpočet odtoku na povodí
May 2009
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Václavová
Analýza sezonality režimu odtoku a zrážok na Slovensku
May 2009
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Valach, PhD.
Zhodnotenie vplyvu klímy na fenológiu drevín v Arboréte Mlyňany SAV
August 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Vidová
Škálovanie mesačných intenzít zrážok vo zvolených staniciach tatranskej oblasti
May 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Anxhela Xhaja
Analysis of trend and sesonality changes on selected rivers of Europe
May 2016Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anxhela Xhaja
Detection of changes in mean monthly discharges
May 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Robert Zlatinský
Analýza časových zmien prvkov hydrologickej bilancie v povodí toku Myjava
May 2013
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Mgr. Dáša Žideková
Analysis of changes in monthly discharges in Slovakia
May 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress