Aug 12, 2020   11:30 p.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Identification number: 274
University e-mail: vladimir.labas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

     
     
Projects     Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Identification of the plastics using infrared spectrometry
Written by (author):
Ing. Martina Pančíková
Department:
Thesis supervisor:
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie infračervenej spektrometrie pri identifikácii plastov
Summary:
PANČÍKOVÁ, Martina: Využitie infračervenej spektrometrie pri identifikácii plastov [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. - vedúci práce: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014. 59 s. Cieľom tejto práce je identifikácia plastov pomocou infračervenej spektrometrie. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sú popísane vlastnosti vybraných plastov. Druhá kapitola sa venuje teoretickým východiskám FTIR. Tretia kapitola sa zaoberá metódami pre meranie infračervených spektier. V poslednej štvrtej kapitole je popísaný experiment zameraný na identifikáciu plastových vzoriek. Z výsledkov je zrejmé, že infračervená spektrometria je vhodnou metódou na identifikáciu plastov.
Key words:
vibračné spektrá, infračervené spektrá, rotačné spektrá, infračervená spektrometria, FTIR, plasty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited