Aug 12, 2020   11:30 p.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Identification number: 274
University e-mail: vladimir.labas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     
     
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
A description of the uses of spectrometric methods for the analysis of materials
Written by (author): Ing. Juraj Cisár
Department:
Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti použitia spektrometrických metód pri analýze materiálov
Summary:
Témou bakalárskej práce je popis možností použitia spektrometrických metód pri analýze materiálov. Cieľom tejto práce je popísať vybrané spektrometrické metódy, ich princíp, využitie pri analýze materiálov a následne použiť vybranú metódu na určenie typu neznámeho materiálu. Popísané spektrometrické metódy sú: atómová emisná spektrometria, infračervená spektrometria, ultrafialová a viditeľná spektrometria. V experimentálnej časti boli analyzované štyri polymérne materiály. Tieto materiály boli analyzované infračervenou spektrometrickou metódou a použitím FTIR spektrometra. V práci je tiež urobený výklad základných pojmov ako elektromagnetické pole, jeho vznik a vlastnosti, vznik a zákonitosti spektier pri daných metódach, experimentálne usporiadanie, kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie daných metód a využitie týchto metód v praxi.
Key words:
Spektrometria, Materiály, Spektrá, Žiarenie, Analýza, Transmitácia, Absorpcia, UV VIS, IR

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited