Oct 19, 2019   6:28 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunkčný objekt Ružinovská 44
Written by (author): Ing. Vladimír Badura
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt Ružinovská 44, Bratislava
Summary:Cieľ mojej diplomovej práce bol vypracovať stavebno-technologický návrh pre Polyfunkčný objekt Ružinovská 44. V prvá časť sa delí na textovú a výkresovú časť. V textovej časti som uviedol informačné údaje a návrhy zariadenia staveniska. Výkresová časť obsahuje návrhy zariadenia staveniska pre zemné práce, hrubú výstavbu spodnej stavby a vrchnej stavby. Návrh bol vypracovaný v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Druhá časť práce obsahuje časový plán výstavby. Taktiež pozostáva z textovej a výkresovej časti, ktorej obsahuje aj histogram pracovníkov. Riešený objekt zasahoval do ochranných pásiem, ktorých podmienky som musel rešpektovať, preto som v poslednej časti spracoval ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí, komunikácií, dráh, letísk a lesov, ich vzdialenosti a podmienky, ktoré ovplyvňujú výstavbu.
Key words:zariadenie staveniska, ochranné pásmo, zákon, časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited