Sep 18, 2019   0:08 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Peri Komplex
Written by (author): Ing. Marián Bederka, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Peri Komplex
Summary:Obsahom diplomovej práce bolo čo najefektívnejšie riešenie stavebno-technologickej časti pre PERI Komplex, slúžiaci ako apartmánový dom s kancelárskymi priestormi v Bratislave na ulici Stará Vajnorská. Pri návrhu som vychádzal z poskytnutej projektovej dokumentácie, koordinačnej situácie, ale aj pokynov súťaže do ktorej bude časť diplomovej práce zaradená. Diplomová práca sa skladá z textovej časti a výkresovej časti, ktorá je doplnená ilustračnými obrázkami a schémami pre názorné zobrazenie problému a lepšie pochopenie. Výkresová časť je tvorená výkresmi pre zariadenie staveniska pre etapu zemných prác a hrubej stavby, výkresom návrhu variant zdvíhacích mechanizmov s ich cenovým vyhodnotením a výkres, v ktorom je naznačená dopravná situácia a spevnené plochy. K tejto grafickej -- výkresovej časti dokumentácie prináleží aj textová časť, konkrétne kapitola č. 1 "Technická správa k zariadeniu staveniska", ktorá obsahuje informácie o projektovanom komplexe, ale aj dopĺňa a upresňuje informácie o výkresovej časti dokumentácie. Vypracoval som aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu procesov v čase a histogramu počtu nasadených pracovníkov. K časovému plánu som taktiež spracoval textovú časť v kapitole č. 2 "Technická správa k časovému plánu výstavby", v ktorej som opísal spôsob tvorby časového plánu, použité vzorce, členenie na objekty a zloženie pracovných čiat. V poslednej kapitole č. 3 "Stropné debnenie Peri Skydeck a cenová optimalizácia" som sa zameral na vytvorenie technologického predpisu pre debnenie monolitických stropných dosiek debniacim systémom Peri Skydeck na danom komplexe. Snažil som sa opísať čo najprehľadnejším spôsobom následnosť jednotlivých krokov, aby bolo technologické predpis účelnou pomôckou na stavbe. Táto textová časť ďalej obsahuje cenovú optimalizáciu pre čo najnižšie náklady na prenájom tohto debniaceho systému a jej vyhodnotenie, celá cenová kalkulácia je obsiahnutá na výkrese "Cena za vyhotovenie stropného debnenia". Výkresová časť technologického predpisu obsahuje aj výkresy debnenia pre podzemné podlažie a typické podlažie. V diplomovej práci som sa zameral aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia počas výstavby tohto komplexu.
Key words:Debnenie, Stropná doska, Zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited