Sep 20, 2019   7:29 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Impact of concrete curing on deflection of continuous reinforced concrete ceiling structure
Written by (author): Ing. Marián Bederka, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent 2:Ing. Roman Skácel, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. František Schlosser, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv ošetrovania betónu na priehyb spojitej železobetónovej stropnej konštrukcie
Summary:Cieľom teoretickej a experimentálnej časti dizertačnej práce je overenie vplyvu ošetrovania na priehyb spojitej železobetónovej stropnej dosky. Prvá časť, nazvaná teoretická, sa venuje popisu betónu z materiálového hľadiska. Táto kapitola opisuje aktuálny stav poznania od jednotlivých zložiek betónu cez jeho výrobu, uloženie do debnenia, finálnu úpravu povrchu, tuhnutie a tvrdnutie betónu až po jeho ošetrovanie. Teoretická časť práce ďalej popisuje úroveň poznania vplyvu ošetrovania na vlastnosti železobetónovej stropnej konštrukcie u nás a v zahraničí. Záver tejto časti práce sa venuje opisu z akého dôvodu môže mať ošetrovanie vplyv na priehyb spojitej železobetónovej stropnej dosky. Druhá časť práce je venovaná experimentálnemu overeniu našej hypotézy. V experimentálnej časti je popísaný celkový postup experimentu. Na začiatku je popísaný postup tvorenia konceptu experimentu, ktorý sa následne prelína do stanovenia finálneho návrhu pokusu a stanovenia modelu pre simuláciu priehybu spojitej stropnej dosky. Sú tu ďalej popísané jednotlivé prvky, mechanizácia a priestory potrebné na vyhotovenie experimentu. V tejto časti je uvedený postup, akým experiment prebiehal. Záverečná časť opisuje vyhodnotenie výsledkov z meraní experimentu, v ktorej sú popísané priehyby pri ošetrovaných vzorkách zo spodnej strany dosky a pri vzorkách z tejto strany neošetrovaných, následne sú vyhodnotené grafy a analyzované rozdiely v priehyboch týchto dvoch skupín vzoriek.
Key words:ošetrovanie, betón, priehyb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited