Sep 17, 2019   2:42 p.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential House Obydick, Bratislava
Written by (author): Ing. Juraj Sivák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Letovanec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom Obydick, Bratislava
Summary:Obsahom mojej diplomovej práci sú vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby bytový dom OBYDICK na Račianskej ulici. Tieto vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby sú dôležitou súčasťou samotnej výstavby. Veľkou mierou pomáhajú k skvalitneniu, zefektívneniu a urýchleniu výstavby stavebného objektu. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby spracované v diplomovej práci: - technická správa zariadenia staveniska, - výkres zariadenia staveniska pre etapu HSV a PSV, - alternatívy návrhu montážnych prostriedkov - časový plán výstavby na celú stavbu, - štúdia o dočasnom zabezpečení stavebných rýh pomocou oceľových platní. Technická správa k zariadeniu staveniska a výkresy zariadenia staveniska uľahčia prácu zhotoviteľovi stavby, je podkladom pre inštaláciu zariadenia staveniska. Zariadenie staveniska je navrhnuté tak, aby zabezpečovalo podmienky pre efektívne vykonávanie stavebných a montážnych prác, pri dodržaní časového plánu výstavby a požadovanej kvality stavebného objektu. Časový plán výstavby spracovaný formou harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov poskytne informácie o postupe výstavby, umožní kontrolovať realizáciu výstavby v čase. Časový plán pomáha zhotoviteľovi stavby k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu jednotlivých procesov, kontrole a realizovaniu výstavby. Mojou štúdiou o dočasnom zabezpečení stavebných rýh pomocou oceľových platní som dospel k výsledkom, ktoré som následne zaznamenal vo forme tabuľky a grafu, z ktorej je možné jednoducho určiť hrúbky oceľovej platne v závislosti od šírky ryhy. Výsledky uvedené v grafe môžu slúžiť prípravárovi stavby, alebo stavbyvedúcemu na zabezpečenie požadovanej oceľovej platne na prekrytie rýh.
Key words:ryha, harmonogram, ocelove platne


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited