Sep 22, 2019   7:39 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bus Terminal Mlynské Nivy, Bratislava
Written by (author): Ing. Emília Lukáčová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava
Summary:Kvalitné vypracovanie stavebnotechnologickej prípravy stavby a jej následné dodržiavanie vytvára podmienky pre správny chod výstavby. Je dôležité čo najviac skrátiť dobu výstavby, pretože tak dokážeme regulovať celkovú cenu stavby. To docielime precízne vypracovanou organizáciou staveniskovej prevádzky. V diplomovej práci som spracovala jednotlivé časti stavebnotechnologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: - technická správa k zariadeniu staveniska - výkres zariadenia staveniska pre etapy spodnej stavby a HSV - časový plán výstavby pre celú stavbu - protipožiarna ochrana dočasných jedální Stavebnotechnologická príprava je vypracovaná pre realizáciu stavby Autobusová stanica Mlynské Nivy. Textová a grafická časť je navrhnutá ako podklad pre zhotoviteľa pre vytvornie zariadenia staveniska. Časový plán výstavby pre celú stavbu je spracovaný formou harmonogramu prác, histogramu nasadenia pracovníkov a nasadenia strojov. Časový plán výstavby zároveň umožňuje kontrolovať priebeh realizácie výstavby v čase a jeho dodržiavanie prispieva k súvislosti činností. V kapitole Protipožiarna ochrana dočasných jedální som sa zamerala na návrh dočasných jedální na stavenisku s prihliadnutím na potrebu požiarnj vody v závislosti od plochy jedální, ktoré vytvárajú požiarne úseky. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov.
Key words:AS, Mlynské, Nivy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited