1. 10. 2020  21:19 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
Výuka
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
D. A. C. I. centrum Žilina
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
D. A. C. I. centrum Žilina
Abstrakt:
Diplomová práca, D.A.C.I. CENTRUM ŽILINA SOLINKY, je vypracovaná ako časť stavebno-technologického projektu realizačného tejto stavby. Jej hlavným cieľom bolo preukázanie schopnosti autora samostatne a kreatívne pracovať v odbore stavebníctvo. Podružným účelom bolo zdokumentovanie náročnosti stavebno-technologickej prípravy (STP) zhotoviteľa stavby. Obsahovo je diplomová práca rozčlenená do troch hlavných kapitol, tvorených vybranými časťami STP. Každá z kapitol podrobne rieši prislúchajúcu problematiku pre konkrétne podmienky a regulatívy stavby, lokality a navrhnutých technológií. Prvá časť (kapitola č. 2) je zameraná na projekt zariadenia staveniska. Keďže úlohou zariadenia staveniska je vytvárať podmienky pre plynulý a optimálny priebeh výstavby, bolo nevyhnutné dôkladne popísať budúcu stavbu, jej objekty a prevádzkové súbory. Po zohľadnení miestnych vplyvov na výstavbu, bola v ďalšom kroku spracovaná koncepcia výstavby, od ktorej sa odvíja koncepcia staveniskovej prevádzky. Následne bola spracovaná koncepcia zariadenia staveniska tak, aby umožnila plynulú realizáciu stavby s ohľadom na vplyvy lokality, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a požiadavky investora. Druhá časť (kapitola č.3) je venovaná časovému plánovaniu výstavby. Úvodom do časového plánovania boli zadefinované prioritné ciele, na základe ktorých sa pristúpilo k voľbe metódy výstavby. Spracovanie časového plánu si vyžiadalo aj vypracovanie technologického normálu, ktorého údaje ovplyvnili návrh postupu výstavby. Technologický normál tvorí súčasť grafického výstupu časového plánovania - harmonogramu realizácie. Z tohto, dobre čitateľného, zobrazenia výstavby v čase boli získané ďalšie cenné informácie o počte pracovníkov na stavenisku, o dobe nasadenia stavebných mechanizmov alebo o dobe užívania jednotlivých zariadení staveniska, čo umožňuje kvalitne plánovať a pružnejšie operatívne riadiť výrobu. V tretej časti (kapitola č. 4) je spracovaná problematika železničnej dopravy, špeciálne železničnej preprave stavebných materiálov, výrobkov a prefabrikovaných prvkov. Pozornosť je zameraná na posúdenie možnosti zásobovania stavby železničnou dopravou a výpočtu súvisiacich nákladov, ktoré vstupujú do rozhodovacieho procesu pri výbere spôsobu zásobovania stavby.
Klíčová slova:
časový plán, projekt zariadenia staveniska, železničná preprava stavebných materiálov, D.A.C.I. centrum Žilina


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně