Sep 23, 2019   8:53 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:D. A. C. I. Centrum Žilina
Written by (author): Ing. Michaela Greculová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:D. A. C. I. centrum Žilina
Summary:Diplomová práca, D.A.C.I. CENTRUM ŽILINA SOLINKY, je vypracovaná ako časť stavebno-technologického projektu realizačného tejto stavby. Jej hlavným cieľom bolo preukázanie schopnosti autora samostatne a kreatívne pracovať v odbore stavebníctvo. Podružným účelom bolo zdokumentovanie náročnosti stavebno-technologickej prípravy (STP) zhotoviteľa stavby. Obsahovo je diplomová práca rozčlenená do troch hlavných kapitol, tvorených vybranými časťami STP. Každá z kapitol podrobne rieši prislúchajúcu problematiku pre konkrétne podmienky a regulatívy stavby, lokality a navrhnutých technológií. Prvá časť (kapitola č. 2) je zameraná na projekt zariadenia staveniska. Keďže úlohou zariadenia staveniska je vytvárať podmienky pre plynulý a optimálny priebeh výstavby, bolo nevyhnutné dôkladne popísať budúcu stavbu, jej objekty a prevádzkové súbory. Po zohľadnení miestnych vplyvov na výstavbu, bola v ďalšom kroku spracovaná koncepcia výstavby, od ktorej sa odvíja koncepcia staveniskovej prevádzky. Následne bola spracovaná koncepcia zariadenia staveniska tak, aby umožnila plynulú realizáciu stavby s ohľadom na vplyvy lokality, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a požiadavky investora. Druhá časť (kapitola č.3) je venovaná časovému plánovaniu výstavby. Úvodom do časového plánovania boli zadefinované prioritné ciele, na základe ktorých sa pristúpilo k voľbe metódy výstavby. Spracovanie časového plánu si vyžiadalo aj vypracovanie technologického normálu, ktorého údaje ovplyvnili návrh postupu výstavby. Technologický normál tvorí súčasť grafického výstupu časového plánovania - harmonogramu realizácie. Z tohto, dobre čitateľného, zobrazenia výstavby v čase boli získané ďalšie cenné informácie o počte pracovníkov na stavenisku, o dobe nasadenia stavebných mechanizmov alebo o dobe užívania jednotlivých zariadení staveniska, čo umožňuje kvalitne plánovať a pružnejšie operatívne riadiť výrobu. V tretej časti (kapitola č. 4) je spracovaná problematika železničnej dopravy, špeciálne železničnej preprave stavebných materiálov, výrobkov a prefabrikovaných prvkov. Pozornosť je zameraná na posúdenie možnosti zásobovania stavby železničnou dopravou a výpočtu súvisiacich nákladov, ktoré vstupujú do rozhodovacieho procesu pri výbere spôsobu zásobovania stavby.
Key words:časový plán, projekt zariadenia staveniska, železničná preprava stavebných materiálov, D.A.C.I. centrum Žilina


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited