Sep 20, 2019   5:58 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential House
Written by (author): Bc. Juraj Šefčík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Briatka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Šefčík Juraj, spracovanie bakalarskej práce na Stavebnej fakulte v Bratislave, STU. Vedúci bakalarskej práce Doc. Ing. P.Makýš, PhD, Bratislava 2009, 79 strán a 12 výkresov v prílohe Práca prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti spracovania bakalárskych a diplomových prác na vysokých školách v Slovenskej republike. V práci je sústredená pozornosť na riešenie otázok poslania bakalárskych a diplomových prác, organizácie priebehu a obsahového naplnenia seminára k spracovaniu bakalárskych prác, osobnostné požiadavky a činnosť vedúceho bakalárskej a diplomovej práce v jednotlivých etapách ich spracovania. Veľká pozornosť je venovaná konkrétnej činnosti študenta v jednotlivých etapách spracovávania záverečnej práce, najmä výberu témy, harmonogramu spracovania bakalárskej práce, náležitostiam týchto záverečných prác a formálnej úprave. Osobitne je riešená problematika odovzdania bakalárskej práce a priebehu obhajoby záverečnej práce študentom. V práci je systematizovaný súhrn požiadaviek vyjadrujúci špecifiká týchto prác, ktorý vychádza zo študijného odboru právo, je zdôraznený prakticko-odborný aspekt u bakalárskych prác a odborno-teoretický charakter u diplomových prác. Činnosť študenta pri rešpektovaní záväzných noriem a všeobecných odporúčaní uvedených v diplomovej práci vytvára predpoklady pre kvalitné spracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce po obsahovej aj formálnej stránke. Realizované vymedzenie činností a úloh subjektov vstupujúcich do procesov výberu spracovania a obhájenia vysokoškolskej kvalifikačnej práce je významným nástrojom harmonizácie, efektívnosti a kvality výstupov.
Key words:bakalárska práca, vedúci práce, obhajoba bakalárskej práce

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited