24. 8. 2019  1:30 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Ošetrovanie plošných betónových konštrukcií proti strate vlhkosti
Autor: Ing. Peter Briatka, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent 2:Ing. Ivan Janotka, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ošetrovanie plošných betónových konštrukcií proti strate vlhkosti
Abstrakt:Plošné betónové konštrukcie reprezentujú skupinu konštrukcií, ktoré sú obvykle vystavené zvýšenému namáhaniu stálymi a/alebo náhodilými zataženiami. Z funkčného hľadiska sa jedná buď o nosné konštrukcie alebo nášľapné (obrusné) vrstvy konštrukcií slúžiacich ako komunikácie. Zohľadnením uvedených charakteristík a funkčných požiadaviek na niektoré špecifické plošné betónové konštrukcie, ako napríklad: podlahy, priemyselné podlahy a vozovky (všeobecne cementobetónové kryty vozoviek), dospejeme k záveru, že pri splnení dielčich požiadaviek je hlavnou funkčnou požiadavkou životnosť. V prípade predčasného ukončenia životnosti (resp. urýchlenej degradácie) vznikajú nielen priame náklady na rekonštrukciu (sanáciu), ale aj nepriame náklady súvisiace zväčša s vylúčením prevádzky konštrukcie. Primárnym cieľom pre dosiahnutie požadovanej životnosti konštrukcie v konkrétnych podmienkach prevádzky a vplyvoch prostredia, za predpokladu správneho návrhu, je kvalitná realizácie. Realizácia zahŕňa celý súbor operácií, ktorý by mal byť zavŕšený ošetrovaním čerstvého a mladého betónu konštrukcie. Pod ošetrovaním sa rozumejú také cieľavedomo vykonávané činnosti, ktoré vedú k využitiu potenciálu betónu vyplývajúcemu z receptúry, a tak umožňujú dosiahnutie požadovaných hodnôt úžtikových vlastností, z ktorých jednou je aj životnosť. Plošné konštrukcie sú navyše špecifické tým, že sú veľmi náchylné na pôsobenie okolitého prostredia v mladom veku. Podľa klimatických podmienok sa preto rozlišuje ošetrovanie proti účinkom nízkych a vysokých teplôt. Predkladaná dizertačná práca sa venuje problematike ošetrovania plošných betónových konštrukcií proti strate vlhkosti jednak do okolitého prostredia, ale aj samovysychaním (hydratáciou). Strata vlhkosti z betónu spôsobuje aj objemové zmeny (zmrašťovanie), ktoré sa navonok zvyčajne prejavuje vznikom trhlín a urýchlenou degradáciou sa tak znižuje životnosť, obzvlášť u exponovaných plošných konštrukcií. Trhliny vznikajú po prekročení aktuálnych lokálnych pevností betónu pri vynútených napätiach od objemových zmien, ktorým je lokálne alebo celoplošne bránené. Práca v úvode popisuje aktuálny stav poznania a teoretické východiská. Jedným z jej hlavných cieľov je overenie účinnosti tzv. vnútorného ošetrovania betónu (IC) použitím nasiaknutého ľahkého kameniva (LWA), prostredníctvom ktorého sa do čerstvého betónu zabudováva ošetrovacia voda. Účinnosť metódy sa overovala na LWA dostupnom na európskom trhu. Vo svete sa preukázala účinnosť na ľahkom kamenive s odlišnými vlastnosťami determinovanými pórovou štruktúrou LWA. Účinnosť sa overila laboratórne celým súborom skúšok a meraní vlastností, priamo aj nepriamo, vypovedajúcich o pôsobení LWA v betóne. Druhým hlavným cieľom je zostrojenie modelu návrhu optimálneho (vnútorného) ošetrovania s ohľadom na materiálové charakteristiky spojiva, plniva, receptúru betónu (stupne vplyvu prostredia), okrajové pomienky expozície, geometrické charakteristiky konštrukcie (povrchový modul), požadovanú dobu ošetrovania a technológiu doplnkového ošetrovania, prípadne požadovanú dávku LWA. Model v sebe zahŕňa viaceré výpočtové a čiastkové optimalizačné kroky. Návrh IC použitím LWA je založený na výpočte straty vlhkosti (v rôznych štádiách veku betónu) a potrebe jej nahradenia, čím sa na základe nasiakavosti (kapacity) LWA určí potrebná dávka. Informácie o intenzite straty vlhkosti z betónu je možné využiť aj v jednoduchých praktických aplikáciách pri konvenčných metódach ošetrovania formou dopĺňania stratenej vlhkosti. Platnosť výpočtového modelu straty vlhkosti z betónu sa verifikovala skúškami straty vlhkosti z betónu pri expozícii rôznym kombináciám okrajových podmienok prostredia. Na základe týchto výsledkov sa model spresnil a je použiteľný v praktických aplikáciách. Pre komplexnosť návrhového modelu ošetrovania čerstvého a mladého betónu plošných konštrukcií proti strate vlhkosti by sa mala vypracovať databáza účinností známych metód ošetrovania betónu proti strate vlhkosti.
Klíčová slova:betón, hydratácia, vlhkosť, objemové zmeny, ošetrovanie, ľahké kamenivo

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně