Sep 20, 2019   8:02 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Curing of flat concrete structures against moisture loss
Written by (author): Ing. Peter Briatka, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent 2:Ing. Ivan Janotka, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ošetrovanie plošných betónových konštrukcií proti strate vlhkosti
Summary:Plošné betónové konštrukcie reprezentujú skupinu konštrukcií, ktoré sú obvykle vystavené zvýšenému namáhaniu stálymi a/alebo náhodilými zataženiami. Z funkčného hľadiska sa jedná buď o nosné konštrukcie alebo nášľapné (obrusné) vrstvy konštrukcií slúžiacich ako komunikácie. Zohľadnením uvedených charakteristík a funkčných požiadaviek na niektoré špecifické plošné betónové konštrukcie, ako napríklad: podlahy, priemyselné podlahy a vozovky (všeobecne cementobetónové kryty vozoviek), dospejeme k záveru, že pri splnení dielčich požiadaviek je hlavnou funkčnou požiadavkou životnosť. V prípade predčasného ukončenia životnosti (resp. urýchlenej degradácie) vznikajú nielen priame náklady na rekonštrukciu (sanáciu), ale aj nepriame náklady súvisiace zväčša s vylúčením prevádzky konštrukcie. Primárnym cieľom pre dosiahnutie požadovanej životnosti konštrukcie v konkrétnych podmienkach prevádzky a vplyvoch prostredia, za predpokladu správneho návrhu, je kvalitná realizácie. Realizácia zahŕňa celý súbor operácií, ktorý by mal byť zavŕšený ošetrovaním čerstvého a mladého betónu konštrukcie. Pod ošetrovaním sa rozumejú také cieľavedomo vykonávané činnosti, ktoré vedú k využitiu potenciálu betónu vyplývajúcemu z receptúry, a tak umožňujú dosiahnutie požadovaných hodnôt úžtikových vlastností, z ktorých jednou je aj životnosť. Plošné konštrukcie sú navyše špecifické tým, že sú veľmi náchylné na pôsobenie okolitého prostredia v mladom veku. Podľa klimatických podmienok sa preto rozlišuje ošetrovanie proti účinkom nízkych a vysokých teplôt. Predkladaná dizertačná práca sa venuje problematike ošetrovania plošných betónových konštrukcií proti strate vlhkosti jednak do okolitého prostredia, ale aj samovysychaním (hydratáciou). Strata vlhkosti z betónu spôsobuje aj objemové zmeny (zmrašťovanie), ktoré sa navonok zvyčajne prejavuje vznikom trhlín a urýchlenou degradáciou sa tak znižuje životnosť, obzvlášť u exponovaných plošných konštrukcií. Trhliny vznikajú po prekročení aktuálnych lokálnych pevností betónu pri vynútených napätiach od objemových zmien, ktorým je lokálne alebo celoplošne bránené. Práca v úvode popisuje aktuálny stav poznania a teoretické východiská. Jedným z jej hlavných cieľov je overenie účinnosti tzv. vnútorného ošetrovania betónu (IC) použitím nasiaknutého ľahkého kameniva (LWA), prostredníctvom ktorého sa do čerstvého betónu zabudováva ošetrovacia voda. Účinnosť metódy sa overovala na LWA dostupnom na európskom trhu. Vo svete sa preukázala účinnosť na ľahkom kamenive s odlišnými vlastnosťami determinovanými pórovou štruktúrou LWA. Účinnosť sa overila laboratórne celým súborom skúšok a meraní vlastností, priamo aj nepriamo, vypovedajúcich o pôsobení LWA v betóne. Druhým hlavným cieľom je zostrojenie modelu návrhu optimálneho (vnútorného) ošetrovania s ohľadom na materiálové charakteristiky spojiva, plniva, receptúru betónu (stupne vplyvu prostredia), okrajové pomienky expozície, geometrické charakteristiky konštrukcie (povrchový modul), požadovanú dobu ošetrovania a technológiu doplnkového ošetrovania, prípadne požadovanú dávku LWA. Model v sebe zahŕňa viaceré výpočtové a čiastkové optimalizačné kroky. Návrh IC použitím LWA je založený na výpočte straty vlhkosti (v rôznych štádiách veku betónu) a potrebe jej nahradenia, čím sa na základe nasiakavosti (kapacity) LWA určí potrebná dávka. Informácie o intenzite straty vlhkosti z betónu je možné využiť aj v jednoduchých praktických aplikáciách pri konvenčných metódach ošetrovania formou dopĺňania stratenej vlhkosti. Platnosť výpočtového modelu straty vlhkosti z betónu sa verifikovala skúškami straty vlhkosti z betónu pri expozícii rôznym kombináciám okrajových podmienok prostredia. Na základe týchto výsledkov sa model spresnil a je použiteľný v praktických aplikáciách. Pre komplexnosť návrhového modelu ošetrovania čerstvého a mladého betónu plošných konštrukcií proti strate vlhkosti by sa mala vypracovať databáza účinností známych metód ošetrovania betónu proti strate vlhkosti.
Key words:betón, hydratácia, vlhkosť, objemové zmeny, ošetrovanie, ľahké kamenivo

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited