Sep 20, 2019   1:46 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Dwelling house Dúbravka, Bratislava
Written by (author): Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom Dúbravka, Bratislava
Summary:V diplomovej práci sa venujem vybraným častiam stavebno-technologického projektu realizačného pre stavbu Bytový dom Dúbravka, Bratislava. Práca je rozdelená do 3 hlavných kapitol: Projekt zariadenia staveniska, Časový plán výstavby a problematika Kotvenia podzemných stien. V projekte zariadenia staveniska opisujem postup výstavby a koncepciu zariadenia staveniska spolu s podmienkami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia počas výstavby. Grafickým výstupom k tejto časti sú výkresy zariadenia staveniska pre 2 etapy postupu výstavby, v ktorých sú farebne vyznačené existujúce i projektované objekty a taktiež objekty tvoriace zariadenie staveniska, výkres variantného návrhu montážnych prostriedkov a výkres organizácie dopravy počas výstavby. Časový plán výstavby znázorňuje priebeh výstavby v čase a jeho výstupom je Technická správa k časovému plánu, Časový plán výstavby vo forme harmonogramu a Histogram nasadenia pracovníkov hlavného dodávateľa stavby. V poslednej kapitole som vypracoval technologický predpis pre kotvenie podzemných stien na stavbu Bytového domu Dúbravka, Bratislava. Diplomová práca preukazuje realizovateľnosť predmetnej stavby v danej lokalite a môže slúžiť ako pomôcka pre spracovanie stavebno-technologického projektu realizačného pre približne rovnaké stavby v podobných lokalitných podmienkach.
Key words:Projekt Zariadenia staveniska, Časový plán výstavby, Kotvenie podzemných stien

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited