Oct 19, 2019   4:28 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential complex Zatvor II Trnava
Written by (author): Ing. Tomáš Ondričko
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor Zátvor II Trnava
Summary:V dnešnej dobe sú na proces realizácie stavby po stránke dĺžky trvania výstavby, kvality vyhotovenia a spotreby finančných nákladov kladené vysoké požiadavky. Pre splnenie všetkých kritérií je dôležité vypracovanie kvalitnej stavebno -- technologickej prípravy stavby, ktorá bude slúžiť zhotoviteľovi na zoptimalizovanie, zefektívnenie a skvalitnenie procesu výstavby. V diplomovej práci som vypracoval vybrané časti stavebno -- technologického projektu stavby v rozsahu: Technická spáva k zariadeniu staveniska a výkresovú dokumentáciu zariadenia staveniska k HSV a zemným prácam. Tie slúžia zhotoviteľovi ako podklad pre správne zvolenie a umiestnenie zariadenia staveniska. Pri spracovaní časového plánu výstavby, ktorý som spracoval vo forme harmonogramu výstavby, histogramu pracovníkov a nasadenia mechanizmov som sa zameral na pomoc zefektívniť plánovanie jednotlivých procesov a možnosť časovej kontroly výstavby. Riešením možnosti využitia solárnej energie na zabezpečenie obytných kontajnerov zariadenia staveniska elektrickou energiou som chcel prispieť k snahe o zvýšenie vplyvu na ochranu životného prostredia. Pri aplikovaní poznatkov som vytvoril predbežný návrhový diagram, ktorý môže pomôcť zhotoviteľovi pri rozhodovaní o použití tohto systému na stavenisku.
Key words:Zariadenie staveniska, Solárna energia, Fotovoltaika

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Bez udania dôvodu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited