1. 10. 2020  14:59 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
Výuka
     
          
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Trade Center II, Bratislava
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Trade Center II, Bratislava
Abstrakt:Skrátenie výstavby na možné minimum pri dodržaní všetkých technologických prestávok a postupov je dôležité hlavne z ekonomického hľadiska. Skrátenie doby výstavby dosiahneme pomocou podrobne vypracovanej organizácie staveniskovej prevádzky (Zariadenie staveniska) a organizácie stavebných prác (časový plán výstavby). V mojej diplomovej práci sú vypracované vybrané časti stavebno-technologického projektu realizačného pre stavbu Trade Center II v Bratislave. Jednotlivé časti sú zahrnuté v textovej a grafickej časti práci. Textová časť obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, výpočty, vysvetlenia ku grafickej časti a k časovému plánu. Grafická časť obsahuje výkresy zariadenia staveniska, histogram pracovníkov a časový plán. Táto práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pri realizácii podobných stavebných objektov. Výkresy zariadenia staveniska a technická správa k zariadeniu staveniska uľahčujú prácu zhotoviteľovi stavby a budú podkladom pri vyhotovení zariadenia staveniska, a pri stavebných prácach. Časový plán výstavby spracovaný formou harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov jednotlivých profesií poskytuje informácie o postupe výstavby a umožní kontrolovať realizáciu výstavby v čase. Správne osvetlenie už dlho bola identifikované ako rozhodujúci faktor pre zdravie a bezpečnosti pri práci. Z dôvodu najefektívnejšieho využitia všetkých zdrojov ako sú ľudské zdroje, mechanizmy, finančné zdroje a pod., sa realizácia stavby uskutočňuje nielen cez deň, ale často krát aj v noci. Z toho dôvodu musí byť každé stavenisko dostatočne osvetlené, aby sa umožnila realizácia všetkých stavebných prác, ako aj zaistenie bezpečnosti pri pohybe osôb na stavenisku. V tretej časti mojej diplomovej práci som sa zameral na optimalizáciu umiestnenia osvetľovacích telies na vežovom žeriave z hľadiska výšky umiestnenia, sklonu a ekonomických aspektov. Vykonali sa merania priebehu intenzity osvetlenia pri rôznych výškach osadenia svietidiel pomocou programu Dialux 4.8. Na základe týchto meraní bola stanovená závislosť výšky osadenia svietidla a osvetlenej plochy pri rôznych typoch svietidiel a pri rôznych požiadavkách na intenzitu osvetlenosti. Uvedené výsledky môžu byť použité na stavbe alebo v príprave k presnému stanoveniu optimálnej výšky a sklonu osvetľovacích telies na vežovom žeriave.
Klíčová slova:
osvetlenie, zariadenie staveniska, optimalizácia , časový plán, vežový žeriav

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně