Sep 22, 2019   10:25 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Trade Center II, Bratislava
Written by (author): Ing. Zoltán Gál
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trade Center II, Bratislava
Summary:Skrátenie výstavby na možné minimum pri dodržaní všetkých technologických prestávok a postupov je dôležité hlavne z ekonomického hľadiska. Skrátenie doby výstavby dosiahneme pomocou podrobne vypracovanej organizácie staveniskovej prevádzky (Zariadenie staveniska) a organizácie stavebných prác (časový plán výstavby). V mojej diplomovej práci sú vypracované vybrané časti stavebno-technologického projektu realizačného pre stavbu Trade Center II v Bratislave. Jednotlivé časti sú zahrnuté v textovej a grafickej časti práci. Textová časť obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, výpočty, vysvetlenia ku grafickej časti a k časovému plánu. Grafická časť obsahuje výkresy zariadenia staveniska, histogram pracovníkov a časový plán. Táto práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pri realizácii podobných stavebných objektov. Výkresy zariadenia staveniska a technická správa k zariadeniu staveniska uľahčujú prácu zhotoviteľovi stavby a budú podkladom pri vyhotovení zariadenia staveniska, a pri stavebných prácach. Časový plán výstavby spracovaný formou harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov jednotlivých profesií poskytuje informácie o postupe výstavby a umožní kontrolovať realizáciu výstavby v čase. Správne osvetlenie už dlho bola identifikované ako rozhodujúci faktor pre zdravie a bezpečnosti pri práci. Z dôvodu najefektívnejšieho využitia všetkých zdrojov ako sú ľudské zdroje, mechanizmy, finančné zdroje a pod., sa realizácia stavby uskutočňuje nielen cez deň, ale často krát aj v noci. Z toho dôvodu musí byť každé stavenisko dostatočne osvetlené, aby sa umožnila realizácia všetkých stavebných prác, ako aj zaistenie bezpečnosti pri pohybe osôb na stavenisku. V tretej časti mojej diplomovej práci som sa zameral na optimalizáciu umiestnenia osvetľovacích telies na vežovom žeriave z hľadiska výšky umiestnenia, sklonu a ekonomických aspektov. Vykonali sa merania priebehu intenzity osvetlenia pri rôznych výškach osadenia svietidiel pomocou programu Dialux 4.8. Na základe týchto meraní bola stanovená závislosť výšky osadenia svietidla a osvetlenej plochy pri rôznych typoch svietidiel a pri rôznych požiadavkách na intenzitu osvetlenosti. Uvedené výsledky môžu byť použité na stavbe alebo v príprave k presnému stanoveniu optimálnej výšky a sklonu osvetľovacích telies na vežovom žeriave.
Key words:osvetlenie, zariadenie staveniska, optimalizácia , časový plán, vežový žeriav

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited