9. 8. 2020  8:00 Ľubomíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Modelovanie technologických prestávok po mokrých procesoch
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie technologických prestávok po mokrých procesoch
Abstrakt:
Pri výstavbe budov sa v stavebníctve často stretávame s využívaním mokrých procesov ako sú betónovanie, omietanie, položenie poterov a pod. Realizácia týchto procesov so sebou prináša aj riziko vzniku porúch. Jedným z hlavných dôvodov je nedodržanie technologickej prestávky na dosiahnutie požadovanej vlhkosti a tým pádom nedostatočné vyschnutie konštrukcie. Čas, peniaze a kvalita sú základnými parametrami každého projektu, ktorým v stavebnej výrobe je stavba. Dodržanie týchto parametrov, väčšinou zmluvne dohodnutých, dáva predpoklad úspešnému uskutočneniu projektu -- stavby, pričom pri parametri -- čas sa jedná predovšetkým o dodržanie termínu ukončenia výstavby vo väzbe na časový plán výstavby. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá technologickými prestávkami po mokrých procesoch. Sú v nej zhrnuté základné poznatky z oblasti vlhkosti v stavebných konštrukciách, a to nielen teoretické, ale aj príklady z praxe. V práci je navrhnutý metodický postup na stanovenie dĺžky technologických prestávok po mokrom procese -- potere, so zohľadnením všetkých faktorov, ktoré vplývajú na dĺžku vysušovania. Na základe tohto metodického postupu je potom možné stanoviť technologické prestávky už v etape prípravy stavieb, kedy sa vytvára časový plán. To prispieva k predchádzaniu chybám pri tvorbe časového plánu a následne aj k zníženiu rizika vzniku porúch vplyvom zabudovanej vlhkosti. Okrem toho je možné na základe tohto metodického postupu stanoviť technologické prestávky aj pre ostatné mokré procesy. Celkovo je práca spracovaná v rozsahu 121 strán, obsahuje 60 obrázkov, 52 grafov, 40 tabuliek a 12 samostatných príloh. Poznatky z uvedenej problematiky boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená abecedne v závere práce.
Klíčová slova:
vlhkosť, technologická prestávka, mokré procesy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně