Sep 16, 2019   10:52 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Modeling technological lags after wet processes
Written by (author): Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent 2:doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
Opponent 3:Ing. Pavla Staňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie technologických prestávok po mokrých procesoch
Summary:Pri výstavbe budov sa v stavebníctve často stretávame s využívaním mokrých procesov ako sú betónovanie, omietanie, položenie poterov a pod. Realizácia týchto procesov so sebou prináša aj riziko vzniku porúch. Jedným z hlavných dôvodov je nedodržanie technologickej prestávky na dosiahnutie požadovanej vlhkosti a tým pádom nedostatočné vyschnutie konštrukcie. Čas, peniaze a kvalita sú základnými parametrami každého projektu, ktorým v stavebnej výrobe je stavba. Dodržanie týchto parametrov, väčšinou zmluvne dohodnutých, dáva predpoklad úspešnému uskutočneniu projektu -- stavby, pričom pri parametri -- čas sa jedná predovšetkým o dodržanie termínu ukončenia výstavby vo väzbe na časový plán výstavby. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá technologickými prestávkami po mokrých procesoch. Sú v nej zhrnuté základné poznatky z oblasti vlhkosti v stavebných konštrukciách, a to nielen teoretické, ale aj príklady z praxe. V práci je navrhnutý metodický postup na stanovenie dĺžky technologických prestávok po mokrom procese -- potere, so zohľadnením všetkých faktorov, ktoré vplývajú na dĺžku vysušovania. Na základe tohto metodického postupu je potom možné stanoviť technologické prestávky už v etape prípravy stavieb, kedy sa vytvára časový plán. To prispieva k predchádzaniu chybám pri tvorbe časového plánu a následne aj k zníženiu rizika vzniku porúch vplyvom zabudovanej vlhkosti. Okrem toho je možné na základe tohto metodického postupu stanoviť technologické prestávky aj pre ostatné mokré procesy. Celkovo je práca spracovaná v rozsahu 121 strán, obsahuje 60 obrázkov, 52 grafov, 40 tabuliek a 12 samostatných príloh. Poznatky z uvedenej problematiky boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená abecedne v závere práce.
Key words:vlhkosť, technologická prestávka, mokré procesy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited