Oct 14, 2019   4:00 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:South City - Sunflower, Bratislava
Written by (author): Ing. Lenka Obalová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Južné mesto – Slnečnice Bratislava
Summary:Predmetom mojej záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vypracovať realizačný stavebno -- technologický projekt pre "Malopodlažný bytový komplex s polyfunkciou Južné Mesto -- SLNEČNICE (Zóna C1)" v Bratislave. Projekt sa skladá ako z textovej časti rozdelenej na tri ucelené celky, tak aj z prislúchajúcej výkresovej časti. Ako podklad, ktorý som mala k dispozícii pre vypracovanie mojej Diplomovej práce, mi slúžili výkresy, dokumentácia a rozpočty vypracované pre Stavebné povolenie. V prvej časti mojej Diplomovej práce pod názvom: "I. Technická správa k zariadeniu staveniska" je bližšie špecifikovaná projektovaná stavba, charakteristika staveniska, návrh postupu výstavby a návrh zariadenia staveniska slúžiaceho na plynulý a bezproblémový chod realizácie stavby. Výkresovú časť prislúchajúcu k prvej časti tejto publikácie tvoria: Úvodný poster so stavebno -- technickým riešením stavby, Poster s variantným návrhom hlavných mechanizmov, Výkres situácie širších vzťahov. Vzorcami a výpočtami uvedenými v tejto I. časti, sú podložené prislúchajúce výkresy: Výkresy situácií zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby, a to pre zemné práce a pre hrubú stavbu a Výkres skladovacích a spevnených plôch pre hrubú stavbu. Súčasťou realizačného stavebno -- technologického projektu je Časový plán výstavby, ktorý je taktiež predmetom riešenia mojej Diplomovej práce. Tento výkres obsahuje okrem harmonogramu stavebných činností aj histogram nasadenia pracovných čiat. Postup pri jeho riešení popisujem v druhej časti pod názvom: "II. Technická správa k časovému plánu výstavby". Obsah tretej časti mojej Diplomovej práce venujem priblíženiu problematiky dopravných stavieb a vytvoreniu pomôcok pre úspešný návrh dočasnej vozovky každého zhotoviteľa budúcej stavby a staveniska. Riešenie staveniskových vozoviek je pod názvom: "III. Návrh vhodného druhu staveniskovej vozovky". Výstupom je taktiež grafická interpretácia vo forme posteru.
Key words:Časový plán výstavby, Staveniskové vozovky, Zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited