18. 11. 2019  0:24 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Homokyová, PhD.
Identifikačné číslo: 2756
Univerzitný e-mail: maria.homokyova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch
Autor: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou koncepcie daňového manažmentu a jeho jednotlivých činností vo finančnom riadení podniku. Podstata daňového manažmentu nebola doteraz v odbornej literatúre komplexne spracovaná. Cieľom dizertačnej práce bolo vypracovať návrh systému daňového manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky. V rámci charakteristiky súčasného daňového prostredia v Slovenskej republike s dôrazom na euroharmonizáciu daní bol analyzovaný dopad daňovej reformy na verejné financie a podnikateľské subjekty. Dotazníkovým prieskumom boli zistené informácie o uplatňovaní daňového plánovania a nástrojov daňovej optimalizácie v praxi malých a stredných priemyselných podnikoch, pričom v rámci vyhodnotenia boli identifikované hlavné problémy v týchto podnikoch. Na základe poznatkov vyplývajúcich z analýzy v nadväznosti na získané informácie o úlohách a nástrojoch daňovej optimalizácie v podnikoch malej a strednej veľkosti bol navrhnutý systém daňového manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky. Pre jednotlivé funkcie daňového manažmentu boli identifikované a logicky usporiadané úlohy, ktoré by mal daňový manažment v podniku plniť. Hlavným prínosom dizertačnej práce je vypracovanie systému daňového manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky, ktorého súčasťou je návrh metodiky daňovej evidencie, ako podpory pre efektívne fungovanie daňového manažmentu. Návrhy riešení sú zamerané na riadenie finančných procesov z daňového hľadiska s cieľom optimalizovať daňové zaťaženie, maximalizovať zisk, a tým zvyšovať trhovú hodnotu malých a stredných priemyselných podnikov. Dizertačná práca je zdrojom informácií o systéme daňového manažmentu, o možnostiach daňovej optimalizácie, o metodike daňovej evidencie, čím môže pomôcť zefektívniť finančné riadenie v praxi malých a stredných priemyselných podnikoch.
Kľúčové slová:Daňový manažment, Úlohy daňového manažmentu, Daňové plánovanie, Daňová optimalizácia, Daňová evidencia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene