Oct 16, 2019   7:22 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Identification number: 2766
University e-mail: henrieta.chovanova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Application of selected methods of operational research in managerial decision-making in conditions of industrial enterprises
Written by (author): doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Opponent 1:prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatnenie vybraných metód operačnej analýzy v manažérskom rozhodovaní v podmienkach priemyselných podnikov
Summary:Predkladaná habilitačná práca pojednáva o potrebe"správneho“ rozhodovania manažérov v priemyselných podnikoch uplatnením vybraných metód operačnej analýzy v manažérskom rozhodovaní. Jej cieľom je poukázať na význam vybraných metód operačnej analýzy v manažérskom rozhodovaní a zistiť, ktoré metódy operačnej analýzy sú najčastejšie používané pri manažérskom rozhodovaní, stručne popísať ich matematické a vecné charakteristiky a praktické aplikácie týchto metód pri riešení problémov podnikového manažmentu pre podmienky priemyselných podnikov na Slovensku. Sústreďuje sa na teoretické vymedzenie manažmentu, kde poukazuje na význam manažérskeho rozhodovania ako dôležitej riadiacej funkcie v riadení podnikov, s akcentom na špecifikovanie poslania a postavenia manažérov v organizácii. Následne charakterizuje rozhodovanie ako jednu z najvýznamnejších aktivít, ktoré manažéri v organizáciách realizujú a charakterizuje a klasifikuje rozhodovacie problémy, ktoré v podnikoch môžu nastať. Práca charakterizuje pojem manažment a manažér, manažérske rozhodovanie, prvky rozhodovacieho procesu, klasifikuje rozhodovacie procesy, rozhodovacie metódy a techniky, operačnú analýzu, lineárne programovanie (simplexovú metódu, metódy riešenia dopravných úloh, postoptimalizačné úvahy), metódy sieťovej analýzy (CPM, PERT), modely obnovy, teóriu zásob, teóriu hromadnej obsluhy a vybrané programové prostriedky pre podporu operačnej analýzy. Taktiež sú v nej spracované a interpretované výsledky prieskumov na zistenie úrovne výučby predmetu Operačná analýza (resp. príbuzných predmetov) na vysokých školách a univerzitách na Slovensku a v Českej republike, výsledky prieskumu rozhodovania v podnikovom manažmente a v stručnosti je uvedený význam kvantitatívnych metód pre priemyselné podniky. Návrhová časť je venovaná uplatneniu vybraných metód operačnej analýzy v manažérskom rozhodovaní. Bližšie sú charakterizované systémy na podporu manažérskeho rozhodovania, fázy manažérskeho rozhodovania s využitím metód operačnej analýzy a konkurencieschopnosť manažérskeho rozhodovania modifikovaného Porterovho hodnotového reťazca. Teoretický a praktický prínos habilitačnej práce charakterizovaný v poslednej kapitole.
Key words:Porterov hodnotový reťazec, metódy operačnej analýzy, manažérske rozhodovanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited