21. 9. 2019  13:36 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre zriaďovateľa gastronomických prevádzok
Autor: Ing. Darina Sedláčková
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Ondrej Vlkovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre zriaďovateľa gastronomických prevádzok
Abstrakt:Cieľom práce je návrh informačného systému pre zriaďovateľa gastronomických prevádzok. Práca pozostáva z ôsmich kapitol. V prvej kapitole je popísaná história jazyka UML, CASE nástroje a diagramy modelovacieho jazyka. Druhá kapitola popisuje testovanie softvéru. V nasledujúcej kapitole sa venujem analýze problémovej oblasti, ktorá popisuje firmu, pre ktorú je systém navrhovaný. Ďalšia kapitola popisuje funkčné a nefunkčné požiadavky na systém. Piata kapitola je zameraná na návrh systému pomocou diagramov prípadov použitia, diagramov aktivít, diagramu tried, stavovými, sekvenčnými a komunikačnými diagramami a dátovým modelom. Šiesta kapitola predstavuje čiastočnú implementáciu. Predposledná kapitola s názvom dokumentácia popisuje hardvérovú a softvérovú štúdiu a bezpečnostnú politiku. V siedmej kapitole sa venujem testovaniu aplikácie. Záver diplomovej práce je zhrnutím a zhodnotením dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:Databázový systém, Use Case, Dátový model, UML,

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 1 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene