Jul 11, 2020   3:14 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Identification number: 2778
University e-mail: stefan.vaclav [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
Lesson     Final thesis     
Projects
     
     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Selected chapters from the theory of assembly
Written by (author):
Department: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Opponent 1:
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vybrané state z teórie montáže
Summary:V montáži pracuje až 45 % zamestnancov podnikov vyrábajúcich nielen produkty strojárske a elektrotechnické ale i produkty drevárske, potravinárske a iné. Zvláštny význam má montáž pre Slovensko, ktoré je považované za "montážnu halu Európy". Napriek uvedenej váhe montáže v priemysle sa donedávna nevenovala primeraná pozornosť tejto významnej aktivite pretržitých výrobných procesov. Habilitačná práca obsahuje základy dosiaľ neuzavretej náuky o teórii montáže. Táto práca nadväzuje na dizertačnú prácu autora (Objektívna metóda pre montáž). Cieľom habilitačnej práce je s použitím základných vied (matematika, mechanika a pod.) zovšeobecňovať poznatky z praxe pomocou teoretického skúmania procesu montáže od vytvorenia súčiastok cez ich zmontovanie, skúšanie a expedíciu. Táto habilitačná práca ma za cieľ odhaliť ďalšie teoretické zákonitosti montáže.
Key words:
Montážne systémy, montáž, Montáž, konštruovanie z hľadiska montáže,

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited