Feb 23, 2020   3:54 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Anna Michalíková, CSc.
Identification number: 2811
University e-mail: anna.michalikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Abrhan
Posúdenie kvality povrchovej vody v oblasti s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Andelková
Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov splaškových vôd
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Baksa
Bezpečnosť a hygiena práce v odpadovom hospodárstve
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lívia Balková
Hazardous organic substances in the selected consumer products
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Ladislav Balogh
Air quality assessment in the selected region in terms of selected indicators
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Bednárová
Protikorózna ochrana materiálov ako prostriedok zníženia rizika
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Bellová
Monitorovanie výskytu a kvality minerálnych vôd v regióne Liptova
December 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Bihary
Využitie progresívnych metód zneškodňovania odpadov z prevádzok MHD
June 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Bihary
Zhodnotenie metód zneškodňovania vybraných druhov odpadov
May 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Blanárik
Bezpečná manipulácia pri spracovávaní odpadových rádioaktívnych vôd v JAVYS, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Boros
Vplyv poľnohospodárskej výroby na zložky životného prostredia
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Bozalková
Hygienické zabezpečenie pitnej vody
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Božik
The assessment of the quality of ground water in a selected location
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Bukový
Posúdenie kvality podzemnej vody skládky neaktívnych kalov - Pastuchov
June 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Čečotková
Zhodnotenie technologického procesu spracovania biomasy na peletky z hľadiska dopadov na životné prostredie
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Čečotková
Zhodnotenie využívania upravenej biomasy na vykurovanie
June 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Čurila
Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Doháňoš
Možnosti predúpravy lignocelulózovej biomasy pre produkciu bioetanolu
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Dostálová
Technológie spracovania biomasy na palivá a vplyv využívania biopalív na životné prostredie
June 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Duda
Štúdium využitia čistiarenského kalu ako energetického zdroja
June 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Duda
Technické, environmentálne a ekonomické zhodnotenie možností využitia vybraných alternatívnych zdrojov energie
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiána Dugovičová
Štúdium ukazovateľov kvality povrchovej vody a dnových sedimentov vo vybranej lokalite
May 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Dujsíková
Zhodnotenie účinnosti mechanického a biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kvetoslav Gálik
Monitorovanie životného prostredia v okolí jadrových elektrární
June 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kvetoslav Gálik
Odhad rádiologických následkov havárií JEZ výpočtovým kódom COSYMA a vplyv ochranných opatrení na zníženie zdravotných následkov
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Gergelová
Kontrola kvality vody pri úprave na pitnú vodu
June 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Guman
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti aplikácií solárnej techniky
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Habánek
Vplyv optimalizácie riadenia prerušovanej nitrifikácie na prevádzku čistiarne odpadových vôd
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Hajduová
Monitoring kvality podzemných vôd
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Halás
Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Hanusková
Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Hanzelová
Štúdium alternatívnych možností čistenia odpadových vôd
June 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Haruštiak
Analýza využívania obnoviteľných zdrojov energií
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Heiszler
Možnosti zneškodňovania odpadov progresívnymi metódami v podniku Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hrádelová
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Hrdá
Vplyv ropy a ropnych produktov na vodny recipient
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Timotej Hupka
Bezpečnosť a hygiena práce pri nakladaní s rádioaktívnym materiálom
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Timotej Hupka
Bezpečnosť práce v technológii čistenia odpadových vôd
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Chválová
Zhodnotenie účinnosti čistiarne odpadových vôd z prevádzok jadrovej elektrárne
June 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Chvostiková
Stanovenie vybraných ukazovateľov v odpadových vodách
May 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Ištvanec
Analýza rizík pre vybranú technológiu nakladania s odpadmi
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Ištvanec
Bezpečnosť a hygiena práce v odpadovom hospodárstve A.S.A Trnava, spol. s r.o.
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Janečková
Bezpečnostné a environmentálne aspekty pri produkcii čistiarenských kalov
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kadlec
Monitoring priesakových kvapalín zo skládky odpadov
May 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Klenkovič
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kobelárová
Zhodnotenie kvality ovzdušia v Trnavskom kraji
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bohuslava Kováčová
Biomasa, jej spracovanie a využívanie
June 2007Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohuslava Kováčová
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie spracovanej biomasy na brikety
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Katarína Kováčová
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
June 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kováčová
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
June 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Krakovský
Nakladanie s nebezpečným zdravotníckym odpadom
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Kravárik
Zhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľov
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Krištof
Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kubica
Možnosti získavania bioetanolu fermentačnými postupmi
May 2010Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Kubíková
Zhodnotenie využívania biomasy pre produkciu bioetanolu
June 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kubovičová
Bezpečnosť práce v odpadovom hospodárstve z hľadiska predchádzania úrazom a poškodeniu zdravia
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Kuracina, PhD.
Vodíkové palivové články
June 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Laurinčík
Havarijné plánovanie pri manipulácii a nakladaní s procesnými kvapalinami
June 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Legény
Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov, odpadových vôd a emisií vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Lehotová
Štúdium využívania vybraných druhov biomasy pre produkciu bioetanolu
June 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Lelák
Bezpečná práca s čistiarenskými kalmi
June 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Lipovský
Stanovenie nebezpečných látok v odpadových vodách
June 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Lisálová
Monitorovanie kvality povrchovej vody vodného toku Trnávka
May 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Lisálová
Posúdenie kvality povrchovej vody v trnavskom regióne
June 2007Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lorencová
Zhodnotenie kvality povrchovej vody - štrkovisko Adamov
May 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Marcišová
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Miča
Bezpečnostné a environmentálne aspekty pri technologickom využití zlúčenín chrómu
June 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Mihelová
Assessment of the safety of food additives
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Michalíková
Riadenie environmentálnych činností a bezpečnosť práce v integrovanom systéme manažérstva vodných elektrární
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Noémi Mikleová
Využívanie remediačných technológií pri odstraňovaní environmentálnych záťaží
June 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Mrázová
Zhodnotenie účinnosti biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Mrázová
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
June 2008Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Nemčková
Využitie analytických metód pre stanovenie povrchovoaktívnych látok
May 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radoslav Nevolný
Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov vo vybranom podniku
May 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Radoslav Nevolný
Transport of hazardous substances in specific conditions
April 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alica Pastierová, PhD.
Využitie spektrofotometrických metód v analýze povrchových vôd
June 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pavličko
Spracovanie čistiarenského kalu na biopalivá a ich vplyv na životné prostredie
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Pavlisová
Štúdium ekotoxicity vybraných organických polutantov
May 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Perlák
Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
May 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Petráš
Assessment of good status of surface water in selected locality
April 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Petráš
Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd
May 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pilinský
Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov, odpadových vôd a emisií v SES Tlmače, a.s.
December 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ingrid Pinďarová
Kvalitatívne hodnotenie priesakovej kvapaliny z vybranej skládky odpadov
December 2008Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Polonyi
Nové trendy zhodnocovania odpadov zo separovaného zberu
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Prekopová
Separovaný zber odpadu v mikroregióne Zdroje Bielych Karpát
May 2009Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Prekopová
Zhodnotenie kvality pitnej vody v mikroregióne Zdroje Bielych Karpát
June 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Priecel
Hodnotenie kvality povrchovej vody vo vybranej lokalite
May 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Priecel
Monitoring kvality vybraného vodného toku
June 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Rau
Chemický rozbor minerálnych vôd
June 2009Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Rau
Využitie fotovoltických systémov pre technológie povrchových úprav kovov
May 2011Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Rybárik
Koncepcia odpadového hospodárstva v podniku Povodie Váhu, š. p.
June 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rybárik
Zhodnotenie stavu životného prostredia v piešťanskom okrese
May 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľubomír Rybár
Hodnotenie procesov úpravy vody v jadrovej energetike
June 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Sabadková
Koncepcia odpadového hospodárstva v podniku Cemmac a.s. Horné Sŕnie
June 2007Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Sekerová
Eutrofizácia vôd a technológie jej odstraňovania
June 2007Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Schallingová
Zhodnotenie účinnosti čistiarní odpadových vôd
May 2007Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ditmar Siebenstich
Prevádzkovanie nového systému aerácie na čistiarni odpadových vôd Slovnaft, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ditmar Siebenstich
Zhodnotenie technológie spaľovania kalov z čistenia odpadových vôd
May 2012Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Strážayová
Odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd metódami fytoremediácie
May 2007Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sudovský
Hodnotenie kvality povrchovej vody a odľahčovaných vôd vo vybranej lokalite
May 2009Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Šemcerová
Vplyv veternej kalamity v TANAP-e na zmenu klimatických ukazovateľov
May 2009Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Šemcerová
Zhodnotenie dôsledkov veternej kalamity na území Tatranského národného parku
June 2007Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Škvarka
Problematika korózie v rafinérskom priemysle a jej riešenia
May 2017Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Šoltésová
Možnosti zhodnocovania a zneškodňovania tmelov z lakovne
June 2010Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Šprochová
Fotovoltika ako zdroj elektrickej energie pre elektrolytickú produkciu chlóru
May 2011Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Štibraná
Hodnotenie využívania biomasy ako energetického zdroja
June 2008Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Štibraná
Zhodnotenie kvality ovzdušia z hľadiska zdrojov znečistenia vo vybranom regióne
May 2010Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Šúreková
Assessment of surface water in the selected location
April 2018Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karin Tóthová
Zhodnotenie účinnosti čistiarne odpadových vôd, Slovnaft
June 2009Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Turečková
Environmentálne aspekty produkcie bioetanolu z vybraného druhu biomasy
May 2009Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Turečková
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
June 2007Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vaculík
Zhodnotenie metód zneškodňovania odpadov z automobilového priemyslu
May 2008Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Vajda
Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
May 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Valentová
Nové trendy zhodnocovania odpadov so separovaného zberu
May 2008Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Vávrovič
Zhodnotenie kvality ovzdušia z hľadiska zdrojov znečistenia vo vybranom regióne
May 2017Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Víglaská
Posúdenie kvality ovzdušia v Nitrianskom kraji z hľadiska vybraných ukazovateľov
May 2010Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Weisel
Koncepcia trvaloudržateľnej dopravy vo vybranom regióne
May 2007Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Záhorec
Hodnotenie kvality podzemnej vody vo vybranej lokalite
June 2008Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Záhorec
Monitorovanie kvality podzemných vôd v Trnavskom regióne
May 2010Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Zaoralová
Možnosti využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie na galvanické pokovovanie
May 2010Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Žilová
Optimalizácia technologického procesu vybranej tepelnej elektrárne z aspektu ochrany životného prostredia
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress