May 31, 2020   5:00 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Identification number: 2818
University e-mail: gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
 

          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The importance of education to contraception as part of sex education at secondary schools for present adolescents to prevent unwanted abortions
Written by (author):
Ing. Lucia Ťažká
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dôležitosť výchovy k antikoncepčným metódam ako súčasť sexuálnej výchovy na SŠ pre dnešných adolescentov ako prevencia nežiaducich interupcií
Summary:
ŤAŽKÁ, Lucia: Dôležitosť výchovy k antikoncepčným metódam ako súčasť sexuálnej výchovy na stredných školách pre dnešných adolescentov ako prevencia nežiaducich interrupcií. [Diplomová práca]--Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta zo sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.-- Školiteľ: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.-Trnava MTF STU, 2011. s. 93. Kľúčové slová: sexuálna výchova, sexualita, výchova k manželstvu a rodičovstvu, interrupcia, antikoncepcia V teoretickej časti diplomovej práce sme sa zaoberali sexuálnou výchovou vo všeobecnosti na stredných školách, kde sa objasnili základné pojmy súvisiace s prácou. Ďalej sme sa venovali konkrétnejšie témam antikoncepcie a interrupcie, ktoré neoddeliteľne patria do sexuálnej výchovy na stredných školách. Táto časť diplomovej práce ponúka prehľad o spôsoboch interrupcie v minulosti po súčasnosť, ako aj jej dôsledkov a prevencií nežiaducich otehotnení, kde zaraďuje rôzne druhy antikoncepcie. Cieľom diagnostického výskumu overovaného formou dotazníka, ktorý vyplnilo 102 respondentov, bolo zistiť postoje respondentov k vyučovaniu sexuálnej výchovy v škole a na antikoncepciu a interrupciu. Získané údaje sme vyhodnotili z hľadiska typu školy a vekového rozdelenia kvantitatívnou a kvalitatívnou analýzou.
Key words:
sexualita, interrupcia, sexuálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, antikoncepcia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited