May 31, 2020   4:58 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Identification number: 2818
University e-mail: gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Vedúca útvaru - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
 

Contacts
     
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation of interdisciplinary relations in subjects in secondary schools education
Written by (author):
Ing. Stanislava Priedhorská
Department:
Thesis supervisor: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vzdelávaní na SŠ
Summary:
PRIEDHORSKÁ, Stanislava: Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vzdelávaní na SŠ. [Diplomová práca] .Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta v Trnave, Katedra inţinierskej pedagogiky a psychológie. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Gabriela Chmelíková PhD.2011. 63 s Hlavnou témou diplomovej práce je uplatňovanie medzipredmetových vzťahov na strednej škole. Práca je rozdelená na päť kapitol. Autorka v prvej kapitole podáva výklad pojmu medzipredmetové vzťahy a ostatných pojmov súvisiacich s touto problematikou. Druhá kapitola obsahuje zhodnotenie súčasného stavu skúmanej problematiky na stredných školách. V kapitole č.3 uvádzame organizáciu, ciele a metódy výskumu. Štvrtá kapitola oboznamuje s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi výsledkami výskumu - analýzou získaných údajov a informácií na základe vytýčených cieľov. V záverečnej kapitole práce sme sa pokúsili zovšeobecniť získané poznatky a sformulovať základné odporúčania pre prax.
Key words:
Medzipredmetové vzťahy, Predmetová komisia, Stredná škola

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited