Oct 21, 2020   1:00 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

     
Graduate     
Final thesis
     
Publications     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Modeling and control of the electronic throttle in spark ignited combustion engines
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora
Summary:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá modelovaním a riadením elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora. V rámci tejto práce bol navrhnutý a postavený analógový prúdový regulátor, umožňujúci budiť mechanickú časť elektronickej škrtiacej klapky s predpísanými trajektóriami momentu sily generovaného jednosmerným motorom. Boli vykonané experimenty s cieľom identifikovať štruktúru a parametre modelu. V rámci tejto práce bola vykonaná aj procedúra optimálneho odhadu parametrov navrhnutého modelu elektronickej škrtiacej klapky. Elektronická škrtiaca klapka je nelineárny systém s prítomnosťou dvoch nelinearít, trenia a nelineárnej vratnej pružiny. Pre účely modelovania javu trenia bol použitý LuGre model trenia. Pre modelovanie momentu sily od nelineárnej vratnej pružiny bol použitý model v tvare po častiach afinných funkcií polohy. Kvôli vlastnostiam LuGre modelu trenia bol použitý spojitý prechod medzi statickým a dynamickým modelovaním momentu sily trenia za účelom predísť nestabilite numerického riešenia modelu s použitím pevnej dĺžky kroku. V úlohe optimálneho odhadu parametrov, pre výpočet hodnoty kriteriálnej funkcie bola hodnota veľkosti kroku počítaná v závislosti od hôdnot parametrov. V rámci práce boli navrhnuté dva nelineárne regulátory polohy škrtiacej klapky. Prvý regulátor bol založený na nelineárnom prístupe riadenia, na metóde spätnoväzbovej linearizácie a použitím časovo diskrétneho PID regulátora pre riadenie lineárneho zvyšku celkovej dynamiky systému. Činnosť tohto regulátora bola overená v aplikácii reálneho času s použitím reálnej elektronickej škrtiacej klapky. Následne bol navrhnutý nelineárny prediktívny regulátor s rešpektovaním obmedzení na vstupnú veličinu a rýchlosť pohybu škrtiacej klapky. Činnosť tohto regulátora bola overená simulačne.
Key words:
elektronická škrtiaca klapka, modelovanie, optimálny odhad parametrov, spätnoväzbová linearizácia, nelineárne prediktívne riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited