21. 10. 2020  1:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty
     
Absolvent
     
Záverečná práca          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora
Autor:
Ing. Marek Honek, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora
Abstrakt:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá modelovaním a riadením elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora. V rámci tejto práce bol navrhnutý a postavený analógový prúdový regulátor, umožňujúci budiť mechanickú časť elektronickej škrtiacej klapky s predpísanými trajektóriami momentu sily generovaného jednosmerným motorom. Boli vykonané experimenty s cieľom identifikovať štruktúru a parametre modelu. V rámci tejto práce bola vykonaná aj procedúra optimálneho odhadu parametrov navrhnutého modelu elektronickej škrtiacej klapky. Elektronická škrtiaca klapka je nelineárny systém s prítomnosťou dvoch nelinearít, trenia a nelineárnej vratnej pružiny. Pre účely modelovania javu trenia bol použitý LuGre model trenia. Pre modelovanie momentu sily od nelineárnej vratnej pružiny bol použitý model v tvare po častiach afinných funkcií polohy. Kvôli vlastnostiam LuGre modelu trenia bol použitý spojitý prechod medzi statickým a dynamickým modelovaním momentu sily trenia za účelom predísť nestabilite numerického riešenia modelu s použitím pevnej dĺžky kroku. V úlohe optimálneho odhadu parametrov, pre výpočet hodnoty kriteriálnej funkcie bola hodnota veľkosti kroku počítaná v závislosti od hôdnot parametrov. V rámci práce boli navrhnuté dva nelineárne regulátory polohy škrtiacej klapky. Prvý regulátor bol založený na nelineárnom prístupe riadenia, na metóde spätnoväzbovej linearizácie a použitím časovo diskrétneho PID regulátora pre riadenie lineárneho zvyšku celkovej dynamiky systému. Činnosť tohto regulátora bola overená v aplikácii reálneho času s použitím reálnej elektronickej škrtiacej klapky. Následne bol navrhnutý nelineárny prediktívny regulátor s rešpektovaním obmedzení na vstupnú veličinu a rýchlosť pohybu škrtiacej klapky. Činnosť tohto regulátora bola overená simulačne.
Kľúčové slová:
elektronická škrtiaca klapka, modelovanie, optimálny odhad parametrov, spätnoväzbová linearizácia, nelineárne prediktívne riadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene