Jul 13, 2020   5:21 p.m. Margita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.
Identification number: 2824
 
Pracovnice pre personálne činnosti - Personnel Office and Legal Affairs (MTF)
Department chief official - Personnel Office and Legal Affairs (MTF)

Contacts     
     
Final thesis
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Procedure of designing A Code of Ethics for multicultural company
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh postupu tvorby etického kódexu multikultúrneho podniku
Summary:Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť postup tvorby etického kódexu v podmienkach multikultúrneho podniku pôsobiaceho v Slovenskej republike. Obsahom dizertačnej práce je popis aktuálneho problému vzájomnej spolupráce a spolunažívania rôznych národností, etník a kultúr, zadefinovanie potreby uplatňovania etiky v podnikaní podniku vo všeobecnosti a v podmienkach multikultúrneho podniku zvlášť. Pozornosť je venovaná schopnosti pracovať v odlišnom kultúrnom prostredí, prispôsobovať svojich zamestnancov na nové kultúrne a sociálne pomery a uznať, akceptovať a oceniť rozdiely medzi ľuďmi, ktoré vznikli v inom kultúrnom kontexte a využiť vo svoj prospech riadiace prístupy, ktoré vznikli v tomto prostredí. Na základe teoretických východísk a prieskumov súčasného stavu etiky podnikania s ohľadom na multikultúru podnikov chceme upozorniť na nevyhnutnosť zmeny v riadení ľudských zdrojov v podmienkach multikultúrneho podniku. Výstupy riešenia témy dizertačnej práce obsahujú návrh postupu tvorby etickej stratégie, návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry pre zavedenie etického programu, návrh postupu tvorby etického kódexu a návrh postupu prípravy ľudských zdrojov pre zavedenie etického programu. Súčasne obsahujú návrh pracovnej náplne zmocnenca pre etiku, návrh znenia etického kódexu a návrh možností jeho využitia v práci manažmentu multikultúrneho podniku pôsobiaceho v Slovenskej republike. Vyslovujeme presvedčenie, že návrhy prispejú k doplneniu, obohateniu teórie v oblasti etiky podnikania a k orientácii multikultúrnych podnikov, ktoré zavádzajú resp. majú zavedené zásady etického správania a zároveň prispejú k doplneniu obsahu vysokoškolského štúdia v oblasti manažmentu.
Key words:personálny manažment, etika podnikania, etická stratégia, etický kódex, multikultúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited