Dec 8, 2019   2:19 p.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Identification number: 28527
University e-mail: qmurinovas [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Adaptačné mechanizmy baktérií aplikovaných v bioremediácii hydrofóbnych toxických environmentálnych polutantov: ako prirodzene prítomné a vnesené baktérie reagujú na perzistentné organické polutanty-indukovaný stres?
Dercová, Katarína -- Murínová, Slavomíra -- Schusterová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Horváthová, Hana
The Adaptation Mechanisms of Bacteria Applied in Bioremediation of Hydrophobic Toxic Environmental Pollutants: How Indigenous and Introduced Bacteria Can Respond to Persistent Organic Pollutants-Induced Stress?. In Persistent Organic Pollutants. Intech Open, 2018: 2018, ISBN 978-953-51-6699-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Biodegradation of polychlorinated biphenyls and their effect on cell membrane of bacterial degraders in the presence of inducers
Murínová, Slavomíra -- Dercová, Katarína
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov a ich vplyv na bunkovú membránu bakteriálnych degradérov v prítomnosti induktorov. Dissertation thesis. 2015.
final thesis2015Details
3.Bioremediácia PCB-kontaminovaných sedimentov a zhodnotenie ekotoxicity pred a po biospracovaní
Dudášová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Lukáčová, Lucia -- Balaščáková, Marta -- Murínová, Slavomíra -- Dercová, Katarína
Bioremediation of PCB-contaminated sediments and evaluation of their pre- and post-treatment ecotoxicity. Chemical Papers, 70. p. 1049--1058.
articles in magazines2016Details
4.Odstraňovanie alkylfenolov z priemyselnej a komunálnej odpadovej vody
Derco, Ján -- Dudáš, Jozef -- Valičková, Mária -- Sumegová, Lenka -- Murínová, Slavomíra
Removal of Alkylphenols from Industrial and Municipal Wastewater. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31. p. 179--185.
articles in magazines2017Details
5.Odstraňovanie butylovaného hydroxytoluénu s aktivovaným kalom
Balážová Pijáková, Ivana -- Derco, Ján -- Šimovičová, Katarína -- Murínová, Slavomíra
Odstraňovanie butylovaného hydroxytoluénu s aktivovaným kalom. In Vodní hospodářství. p. 1--4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2016Details
6.Removal of alkyphenols by adsorptive ozonization
Sumegová, Lenka -- Derco, Ján -- Murínová, Slavomíra
Odstraňovanie alkylfenolov z odpadových vôd adsorpčnou ozonizáciou. In Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2017, p. 367--374. ISBN 978-80-89740-15-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
7.Správanie butylhydroxytoluénu v biologickom stupni ČOV
Balážová Pijáková, Ivana -- Derco, Ján -- Murínová, Slavomíra -- Šimkovič, Karol -- Urminská, Barbora
Behaviour of butylhydroxytoluene in biological stage of WWTP. In MARKOŠ, J. Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 23.-27.5.2016. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2016, p. 363--372. ISBN 978-80-89597-35-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2016Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.