May 31, 2020   3:02 a.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Identification number: 2878
University e-mail: maros.soldan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Director - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

     
Lesson     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Lívia Balková
The use of AOP for degradation of phenols
May 2020
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Bařinka
Postup integrovaného záchranného systému pri úniku oxidu chrómového v Groz-Beckert Czech s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erik Bátora
Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renata Bátorová
Analýza skládkovania plynu na vybranej skládke odpadu
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Bátorová
Monitorovanie skládkového plynu na vybranej skládke odpadov a jeho vplyv na životné prostredie
May 2009
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Belianská
Hodnotenie degradácie nebezpečných látok progresívnymi metódami
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivan Bizík
Stanovenie nebezpečných látok v ovocných destilátoch
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Blašková
Analýza spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom v AE Mochovce
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Blašková
Stanovenie koncentrácie ozónu pri vybraných pracovných činnostiach
June 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Bodzionyová
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu z biomasy
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Bodzionyová
Environmentálne vplyvy skládky odpadov Vlčie hory
June 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach
September 2010Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Brezovanová
Zhodnotenie separovaného zberu odpadov vo vybranom regióne
June 2009
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Brezovanová
Zhodnotenie zberu nebezpečného odpadu vo vybraných obciach
May 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Bučková
Nakladanie s odpadmi v podmienkach ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
May 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Valéria Dikejová
Komplexné hodnotenie spracovania nebezpečných odpadov progresívnymi technológiami
May 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Doktor
Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dovičič
Analýza rizík pri činnosti bioplynovej stanice
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Dovičič
Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov
June 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dragulová
Zhodnotenie systému nakladania s komunálnym odpadom v Partizánskom
May 2012Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Fančovičová
Návrh systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Sokolovce
May 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Fančovičová
Riadenie odpadového hospodárstva v Slovenských liečebých kúpeľoch Piešťany
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. László Fehér
Štúdium bezpečnosti vodíkových palivových článkov
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Fiala, PhD.
Optimalizácia a využitie malého hydroenergetického zdroja Setur v kombinácii so solárnou technikou
September 2010
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Slávka Filická
Nové možnosti získavania a úpravy biomasy pre energetické využitie
September 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Frajka
Ukladanie rádioaktívnych odpadov v RÚ RAO Mochovce a ich vplyv na životné prostredie
May 2012Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Blanka Galbičková, PhD.
Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami
May 2014
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marianna Gálová
Návrh zhodnotenia vybraných druhov odpadov v PSA Peugeot Citroën Slovakia
May 2010
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Gáspárová
Stanovenie vlastností biodegradovateľných plastov
May 2008Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Erika Gondášová
Štúdium bezpečnosti fotovoltických systémov a inštalácií
May 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Grosmanová
Analýza rizík pri vybraných pracovných činnostiach vo firme Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Laura Hanuláková
Bezpečnosť vodíkových technológií a ich využitie v automobilovom priemysle
May 2017Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hátaš
Kontrola a sledovanie bezpečnej výkonovej prevádzky reaktora blokov jadrových elektrární
May 2011
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Hátaš
Progresívne technológie spracovania rádioaktívnych odpadov
June 2009
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Hideghétyová
Analýza systému separovaného zberu v obci Nová Dedinka
May 2009
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Hideghétyová
Hodnotenie ekotoxicity odpadových vôd z vybraného podniku
June 2007
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Hladký
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v spoločnosti Marius Pedersen, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Hlinková
Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine
June 2007
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Hluchová
Návrh komunitného kompostoviska ako výhodný spôsob riešenia problému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi
December 2008
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Holičková
Monitorovanie polutantov na vybranej skládke odpadov
May 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Hollá
Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Váhu v meste Hlohovec
May 2009
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Hollá
Posúdenie vplyvu vybranej skládky odpadu na životné prostredia
June 2007
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Hovančíková
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hrčková
Zhodnotenie uzatvorenia vybranej skládky odpadov
May 2008
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Hrdličková
Kvantifikácia emisií do ovzdušia v podniku Holcim Slovensko a.s.
May 2010
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Hrubšová
Analýza systému zberu a zhodnocovania odpadov v Delphi Slovensko, s.r.o.
June 2008
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Hrubšová
Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov
May 2010Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viliam Hutta
Fotokatalytická degradácia nebezpečných látok
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hýllová
Bezpečnostné a environmentálne aspekty technológie výroby DIA obuvi
May 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Chachula, PhD.
Riadenie odpadového hospodárstva v Delphi Slovensko, s.r.o.
June 2008Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Jakub
Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
May 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Janská
Monitorovanie fotochemickej degradácie 3,5 dichlórfenolu
May 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Kadecká
Monitorovanie znečistenia životného prostredia na vybranej skládke odpadov
December 2008Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klára Kausitzová
Zhodnotenie bioodpadu kompostovaním
June 2007Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klára Kausitzová
Zhodnotenie účinnosti ČOV v obci Tomášov
May 2009
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kebísek
Monitorovanie vplyvu skládky odpadov Luštek na životné prostredie
December 2008Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Kipikaša
Influence of physical-chemical treatment of hazardous wastes on their sorption properties
April 2018
Displaying the final thesis
58.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): RNDr. Juraj Kliment
Návrh metodiky komplexného manažérstva rizík pre automobilové výrobne spoločnosti
May 2019Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Renáta Klimentová
Analýza systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Pezinok
June 2009
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Klimentová
Zhodnotenie spracovania nebezpečného odpadu v okrese Pezinok
May 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Knaperková
Zhodnotenie účinnosti čističky odpadových vôd Banská Bystrica
June 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kobelárová
Waste management in Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
April 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kollárová
Analýza odpadových vôd v Lindström, s.r.o. Trnava
May 2010
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kollárová
Ochrana ovzdušia pred prachovými časticami
June 2008Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Kopáčiková, PhD.
Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch
February 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Korec
Využitie softvérových prostriedkov pre modelovanie vybraných parametrov zariadení pre produkciu energie
May 2010
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Košíková
Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci
June 2008
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Košíková
Monitorovanie priesakových kvapalín z vybranej skládky odpadov
May 2010
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. František Kovács
Risk analysis for selected work activities in Dopravný podnik Bratislava, limited company, Krasňany carriage
May 2018
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Kovács
Risk analysis in selected company
May 2019Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Kováčová
Analýza systému odpadového hospodárstva vo vybraných strediskách P2 v rámci firmy Bekaert Hlohovec, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kováčová
Zhodnotenie efektívnosti výroby bioplynu z biomasy
June 2007
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Kovárová
Využitie ozónu pri odstraňovaní farebných odpadových vôd
May 2007
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Krajčovič
Heterogeneous photocatalytic degradation of organic substances
April 2019
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Krajčovič
Štúdium fotochemickej degradácie kongočervene
May 2017
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Kupková, PhD.
Štúdium degradácie polycyklických aromatických uhľovodíkov progresívnymi metódami
September 2010
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marcel Kuracina, PhD.
Vývoj a využitie vodíkového generátora ako alternatívneho zdroja energie
May 2016
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marcel Kuracina, PhD.
Vývoj a využitie vodíkového generátora ako alternatívneho zdroja energie
May 2017
Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Veronika Kvorková
Hodnotenie vplyvu fyzikálno-chemických podmienok na priebeh adsorpcie organických látok alternatívnymi adsorbentmi
May 2023
Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Lipovský
Sorpcia vybraných priemyselných kontaminantov na upravených adsorbentoch
May 2017Displaying the final thesis
81.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Lipovský
Sorpcia vybraných priemyselných kontaminantov na upravených adsorbentoch
November 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Lipták
Sorption of hazardous substances on activated sorbents
April 2019Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slávka Lovíšková
Analýza systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Považská Bystrica
May 2013
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Máčalková
Analýza rizík pri realizácii zberného dvora a kompostoviska v obci
May 2012
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslav Mahút
Zhodnotenie využitia kalov z ČOV v SR
June 2010
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Malovcová
Stanovenie koncentrácie ozónu v pracovnom prostredí
May 2012
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Máriková
Zhodnotenie protipovodňových opatrení vo vybranom regióne
June 2011
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lívia Martišková
Riadenie odpadového hospodárstva v Camfil Farr, s.r.o. Levice
December 2008
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Masariková
Štúdium procesu elektrolytickej výroby vodíka s využitím solárnych panelov a jeho bezpečnostná analýza
August 2013Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Melichárek
Zhodnotenie účinnosti zariadení na mechanickú úpravu pevných odpadov
May 2009
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcel Meravý
Spracovanie odpadu z pneumatík vo firme Mitas, a.s., VÚ Zlín
June 2009
Displaying the final thesis
92.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Martina Mihelová
The use of oxidation processes for paracemol degradation from water solution
May 2020Displaying the final thesis
93.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Michálek
Štúdium progresívnych oxidačných metód odstraňovania nebezpečných látok
May 2023
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Mikulová, PhD.
Komplexné hodnotenie bezpečnosti vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Mikuš
Zhodnotenie odpadovej vody vznikajúcej pri technológii fosfátovania vo firme INA SKALICA spol. s.r.o
December 2008
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Mĺkva
Analýza možností využitia kalov z fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd v PSA Peugeot Citroën
May 2010
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Mĺkva
Posúdenie vplyvu vybranej skládky odpadu na životné prostredie
June 2008
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Mokošová
Aplikácia politiky BOZP vo firme VUSAPL a.s. Nitra
May 2012
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Mokrá
Degradácia nebezpečných organických látok
June 2012Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Mokrá
Zhodnotenie fotochemickej degradácie naftalénu
May 2014
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Mončeková
The use of hazardous waste in the removal of methylene blue using the Fenton reaction
April 2019
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Obalová
Nakladanie s nebezpečným odpadom zo zdravotníckych zariadení
June 2011
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Packová
Analýza systému nakladania s nebezpečným odpadom v Dusle Šaľa, a.s.
May 2009
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Packová
Monitorovanie kvality ovzdušia vo vybranej lokalite
June 2007
Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zoltán Palsovics
Využívanie alternatívnych zdrojov energie (slnečnej energie) pre ohrev TUV bytového domu
May 2010
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Alica Pastierová, PhD.
Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov
May 2014
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pekár
Zhodnotenie odpadov vznikajúcich pri ofsetovej tlači v Grafobale, a.s. Skalica
December 2007
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mariana Peťovská
Využitie odpadov z výroby a spracovania kovov pri odstraňovaní chrómu
May 2007
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Pobudová
Monitoring vplyvu skládky odpadu na životné prostredie
May 2007
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Polačeková
Porovnanie systému zberu komunálneho odpadu v obciach zemplínskeho regiónu
May 2009
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Položániová
Evaluation of the impact of emissions from Slovak Power Plants, a.s. Mochovce to the environment
April 2019
Displaying the final thesis
112.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Peter Radošinský
Analýza faktorov činnosti bioplynovej stanice v katastri obce Chtelnica
May 2012
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Repa
Analýza odpadov vznikajúcich v Chemolaku Smolenice, a.s.
May 2008Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Režná
Removal of colorants from water by AOP methods
April 2019
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Ružičková
Proces implementácie separovaného zberu komunálneho odpadu v Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
December 2008
Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Segéňová
Štúdium adsorpčných vlastností vybraných druhov odpadov
May 2010
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Sitnianská
Analýza podzemných vôd v regióne Dubnica nad Váhom
May 2013
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Slovák
Vplyv odpadov zo živočíšnej výroby na životné prostredie
June 2007Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Edit Sméja
Výroba bionafty s využitím alternatívnych katalyzátorov
May 2015Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Soviš
Výrobný proces spoločnosti Nissens Slovakia, s.r.o. a jeho vplyv na životné prostredie
June 2007
Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Milan Spišiak
Sorpcia metylénovej modrej sklenými vláknami
May 2017
Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Streličáková
Analýza nakladania s nebezpečným odpadom v cementárňach
May 2016Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Šemeláková
Vplyv ozonizácie na vlastnosti rezných kvapalín
May 2007Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Mgr. Janka Ševčíková, PhD.
Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov
May 2014
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Škubla
Rekultivácia skládky odpadov v Žlkovciach
December 2008
Displaying the final thesis
126.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Radoslava Škutová
Evaluation of air quality in the surroundings of selected company
May 2020Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Radoslava Škutová
Evaluation of particulate matter emission in CRH (Slovakia) a.s.
May 2018
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Hodnotenie degradability rezných kvapalín
May 2017
Displaying the final thesis
129.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Hodnotenie degradability rezných kvapalín
May 2016
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Štibraná
Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Parná v obci Horné Orešany
May 2010
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lenka Štibraná
Zhodnotenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci
June 2008Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tatiana Štibrányiová
Nové trendy v oblasti spracovania odpadov z plastov
June 2008Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tatiana Štibrányiová
Porovnanie vlastností vybraných druhov biodegradovateľných plastov
May 2010
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Marián Šudý, PhD.
Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov
June 2014
Displaying the final thesis
135.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marián Šudý, PhD.
Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov
September 2011Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Enikö Šulejová
Vplyv odsávania kalov a dnových sedimentov na kvalitu vody na Slnečných jazerách v Senci
June 2007Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Enikö Šulejová
Zhodnotenie zberu nebezpečného odpadu v zdravotníckych zariadeniach mesta Senec
May 2011Displaying the final thesis
138.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Ondrej Tatarka
Štúdium vplyvu progresívnych oxidačných procesov na degrabilitu rezných kvapalín
May 2016
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Tollarovičová
Zhodnotenie separovaného zberu vybraných druhov komunálneho odpadu
May 2009
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Tomaštíková
Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu
June 2007
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Tomaštíková
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybranom regióne
May 2009Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Truchliková
Zhodnotenie systému odpadového hospodárstva vo vybranom regióne
June 2009
Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Alžbeta Uherčíková
Posúdenie vplyvu skládky komunálneho odpadu na životné prostredie
June 2007
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Vaňková
Analýza systému nakladania s vybraným nebezpečným odpadom vo firme EAS s.r.o., Holíč
December 2007Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Vargová
Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
May 2013
Displaying the final thesis
146.
Final thesis is submitted
DisT
Written by (author): Ing. Annamarie Velič
Measurements and modeling of odour emissions from high temperature wood drying during particle board production
May 2020
Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Vengrínová
Štúdium sorpcie vybraných nebezpečných látok alternatívnymi adsorbentmi
May 2012
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Vladimír Vlček
Zhodnotenie kalu z fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd
June 2010
Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Vyskočová
Hodnotenie chemickej bezpečnosti ovocných destilátov
May 2016Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Zouhar
Analýza environmentálnych dopadov mestskej skládky odpadov
May 2010Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Zouhar
Zhodnotenie a riešenie uzatvorenia mestskej skládky odpadov
June 2008Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jessica Žišková
Štúdium sorpcie kongočervene na aktivovanom lúženci
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress