Dec 12, 2019   12:27 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Identification number: 28867
University e-mail: qpaulicek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Simulation Optimization in the Manufacturing Process Control
Written by (author): Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulačná optimalizácia v riadení výrobného procesu
Summary:Práca je zameraná na problematiku simulačnej optimalizácie výrobných systémov. Cieľom je vytvorenie metodiky optimalizácie zložitých výrobných systémov a jej následnú aplikáciu na reálny výrobný systém. Hlavnou oblasťou skúmania dizertačnej práce je výrobný proces a preto je úvodná kapitola venovaná popisu základných pojmov, definícií a členení výrobných systémov. Druhá kapitola je venovaná samotnej simulácii a optimalizácii. V tejto kapitole je taktiež podrobnejšie popísaný postup vytvárania simulačného modelu od formulácie problému až po syntézu poznatkov z optimalizácie. V závere kapitoly sú rozpísané všetky základné metódy optimalizácie. V ďalšej kapitole je mnou navrhnutá všeobecná metóda na optimalizáciu zložitých modelov výrobných systémov, pri ktorých z hľadiska časovej a výpočtovej náročnosti nie je možné použiť optimalizačný algoritmus, ktorý jednoznačne zaručuje nájdenie najlepšieho riešenia -- globálneho extrému (napr. algoritmus all combination). Nasledujúca kapitola je venovaná reálnemu výrobnému systému, na ktorého simulačný model bude aplikovaná navrhovaná optimalizačná metodika s cieľom minimalizovať celkový čas výroby. V tejto časti sa nachádza aj popis vytvárania modelu, jeho verifikácia a validácia. V predposlednej kapitole sú popísané simulačné experimenty a aplikácia navrhovanej metodiky na optimalizáciu reálneho výrobného procesu, pričom bolo vykonaných vyše 200 optimalizačných cyklov v 48 preddefinovaných scenároch. Záver dizertačnej práce je venovaný vyhodnoteniu optimalizačných experimentov a návrhom na zlepšenie výrobného procesu. Zároveň sa tu nachádza aj vyhodnotenie samotnej metodiky optimalizácie spolu s možnosťami rozšírenia práce.
Key words:simulácia, výrobný proces, optimalizácia, modelovanie, metodika optimalizácie, zložitý výrobný systém, aplikácia na reálny proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited