Feb 27, 2020   5:49 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of the flatness measurement conditions on the result of measurement
Written by (author): Ing. Branislav Augustovič
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv podmienok merania rovinnosti na výsledok merania
Summary:AUGUSTOVIČ, Branislav : Vplyv podmienok merania rovinnosti na výsledok merania. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Vedúci záverečnej práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD. - Trnava MTF STU, 2017, 46 s. Kľúčové slová : metrológia, geometrické tolerancie, rovinnosť, meracie zariadenie Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť vplyv podmienok merania (rýchlosť merania, počet meraných bodov, metóda vyhodnotenia, počet rezov) na hodnotu rovinnosti. Prvá časť tejto práce sa zaoberá teoretickými základmi rovinnosti, geometrickými toleranciami a spôsobmi merania rovinnosti. Zaoberá sa taktieţ opisom meracieho zariadenia RONDCOM 60A a softvéru ACCTee Pro. Druhá časť práce pozostáva z praktickej časti, v ktorej bola navrhnutá hypotéza merania a podmienky merania. V poslednej kapitole boli analyzované namerané hodnoty
Key words:metrológia, geometrické tolerancie, rovinnosť, meracie zariadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited