Feb 17, 2020   3:06 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The application of CAx technology to design and production of supporting board
Written by (author): Bc. Erik Vlk
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Hrušecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Summary:Táto bakalárska práca poskytuje podrobný pohľad na modelovanie 3D súčiastky vo vybranom CAD systéme, následného vytvorenia technologického postupu výroby a na záver návrhu meracieho plánu, ktorý bol zostavený z výrobného výkresu. Úvod je venovaný stručnému opisu CAx technológií a s ich pomocou bude namodelovaná súčiastka, obrábaná a na záver kontrolovaná. Ďalej práca pozostáva z praktickej časti, v ktorej sa nachádza podrobný obrázkový postup vyhotovenia 3D modelu súčiastky vo zvolenom softvéri PowerShape 2019. Postup vyhotovenia spočíva vo voľbe súradnicového systému, obrysového náčrtu, jeho vytiahnutia, odčítania dier, tvorbe závitov a zrazenia. Nasledujúca kapitola je tvorená opisom technologického postupu výroby danej súčiastky v softvéri PowerMill 2019. Tento výrobný postup obsahuje výber správneho nástrojového parku, ich upínačov, vhodných obrábacích stratégií a rezných podmienok. Posledná časť je tvorená meracím plánom v meracom softvéri CALYPSO. V tomto softvéri bolo potrebné vytvoriť snímací merací systém, ktorým bola súčiastka meraná, ďalej vytvoriť potrebné elementy a následné vyhodnotenie definovaných charakteristík. Výstupom tohto merania je prezentačný protokol, ktorý obsahuje jednotlivé namerané hodnoty. Cieľom bakalárskej prace je poskytnúť pohľad na využitie počítačom podporovaných systémov pri postupe, návrhu a meraní súčiastky.
Key words:CAD, CAM, CAQ, modelovanie , technologický postup , meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited