Feb 17, 2020   1:11 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Draft measuring plan for measuring of the ZSB pump on coordinate measuring machine in terms of ZF SACHS Slovakia a.s.
Written by (author): Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s.
Summary:Cieľom diplomovej práce bol návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky firmy ZF SACHS Slovakia, a.s, menovite ZSB pumpy, ktorá je súčasťou hydrodynamického meniča krútiaceho momentu. Vykonaná literárna štúdia oboznamuje s podstatou merania na súradnicových meracích strojoch, s určovaním súradnicového systému, s rôznymi typmi meracích strojov, ako aj s 3D meracími ramenami. Opísané sú aj základné systémové časti týchto strojov. Ďalej, opísaný bol súradnicový merací stroj Carl Zeiss PRISMO Navigator 5 HTG, na ktorom bol vykonaný návrh meracieho plánu a samotné meranie. Nachádza sa tu aj opis jeho hardvérového a softvérového vybavenia. Taktiež boli stručne opísané funkcia, oblasť použitia, proces výroby a iné charakteristiky meranej súčiastky, ZSB pumpy. Výsledkom tejto práce je celkový podrobný návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky, a to návrh stratégií a parametrov merania konkrétnych geometrických charakteristík, požadovaných výkresovou dokumentáciou, výrobnými a kontrolnými možnosťami. Práca spĺňa všetky požiadavky stanovené zadaním práce. Významným praktickým prínosom tohto navrhnutého meracieho plánu je jeho úspešné zavedenie do praxe vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s., kde je denne využívaný v metrologickom laboratóriu, čo je kľúčové pre zaistenie kvality výroby a funkcie výrobku.
Key words:súradnicový merací stroj, merací dotyk, merací plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited