Jul 18, 2019   6:45 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Identification number: 297
University e-mail: qvalasek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:DRAFT OUT object SEWERAGE AND DEVICES FOR USE rainfall from surface run-off in industrial sites
Written by (author): Ing. Marek Branický
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Sališ
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh mimoobjektovej kanalizácie a zariadení na využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v priemyselnom areáli
Summary:V mojej diplomovej práci riešim projekt vsakovania dažďovej vody zo striech štyroch objektov v priemyselnom areáli. Na začiatku mojej práce opisujem charakteristiku objektu. Ďalej nasleduje legislatíva EÚ a podmienky využitia dažďových vôd v SR. V kapitole štyri som určil vhodnosť pôdy na vsakovanie. Dimenzovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky som navrhol v piatej a šiestej kapitole. Kapitola sedem sa zaoberám vonkajším a vnútorným odvodnením striech a budov. Následne nato som v kapitole osem navrhol odvodnenie striech pomocou podtlakového systému Pluvia. V poslednej, deviatej kapitole, som vypočítal veľkosť vsakovacieho systému a popísal celý systém vsakovania Rausikko Rúra -- Rigol. V závere mojej diplomovej práce som skomentoval svoje riešenie. "Pokiaľ štát nebude podporovať projekty, ktorými treba žiadať dotácie z EÚ, budú tieto systémy pre spoločnosť nedostupné a neefektívne."
Key words:mimoobjektova kanalizácia, podtlakovy systém PLUVIA, vsakovací systém RAUSIKKO


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited