Jul 16, 2019   5:19 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Identification number: 297
University e-mail: qvalasek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of biomass based heating and hot water preparation in kindergarten building
Written by (author): Ing. Elena Cintulová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Nagy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vykurovania a prípravy teplej vody v objektoch materskej školy na báze biomasy
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom kotolne na biomasu. Podľa normy STN EN 12 831 boli vyrátané tepelné straty každej miestnosti a tým aj celého objektu a následne navrhnutý kotol na biomasu. Na základe objektu bola navrhnutá príprava teplej vody. Hlavným prínosom je návrh systému na daný druh objektu, ktorý je zameraný na využívanie dostupných obnoviteľných zdrojov energie, ktorých realizácia by mohla znamenať na jednej strane masívny rozvoj využívania biomasy, na strane druhej vytvorenie veľkého množstva stabilných pracovných príležitostí a vytvorenie priemyslu venujúceho sa efektívnemu využívaniu miestnych energetických zdrojov.
Key words:Biomasa, Vykurovanie biomasou, Kotolňa na biomasu

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
chránené práva a oprávnené záujmy autora.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited