May 25, 2019   9:04 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and production representative parts for the subject Computer Aided Design and Manufacturing Studio II
Written by (author): Ing. Peter Králus
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a výroba reprezentatívnych súčiastok pre výučbu predmetu Ateliér počítačovej podpory a návrhu II
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť komponenty, na ktorých bude možné pri výrobe ukázať charakteristické vlastnosti pri frézovaní polguľovou frézou pri dokončovacích operáciách. Práca sa zameriava predovšetkým na študenta, ktorému pomáha na praktických príkladoch ozrejmiť teoretické poznatky, ktoré nadobudol počas štúdia. Úvodná kapitola sa zaoberá teoretickým rozborom frézovania polguľovou frézou pri dokončovacích operáciách. V kapitole sú popísané zákonitosti frézovania tvarových plôch, ktoré zásadnou mierou ovplyvňujú určovanie technologických podmienok výroby a tak vplývajú na výslednú kvalitu povrchu. V práci boli ďalej popísané matematické princípy tvorby tvarových plôch, ktoré boli následne uplatnené pri návrhu vhodnej tvarovej plochy, ktorá bola navrhnutá v programe CATIA V5. Praktická časť práce sa zameriava na návrh technologického postupu výroby, ktorý bol zhotovený v programe PowerMILL. Bolo vytvorených viacero technologických postupov výroby, pričom v jednotlivých postupoch boli zmenené vybrané technologické parametre, ktoré vplývajú na výslednú kvalitu povrchu, aby tak študent mohol vidieť význam jednotlivých parametrov. Navrhnuté a naprogramované komponenty boli vyrobené na obrábacom centre DMG HSC 105 LINEAR, ktoré sa nachádza v Centre excelentnosti 5-osového obrábania. Cieľ práce bol splnený a práca bude využitá pri výučbe danej problematiky.
Key words:CAM, CNC, polguľová fréza, dokončovacie operácie, voľné tvarové plochy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited