May 25, 2019   0:52 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of a clamping device for a multi-axis machining center
Written by (author): Ing. András Bugár
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrum
Summary:Cieľom diplomovej práce bol navrhnúť upínací prípravok pre upínacie koľajnice obrábacieho centra a vytvoriť technologický postup výroby navrhnutého upínacieho prípravku. Na dosiahnutie cieľa práce sa vyuţil 3D modelovanie, reverzné inţinierstvo, návrh a výroba rezného nástroja a vytvorenie technologického postupu CAM softvérom. Cieľ diplomovej práce bol splnený. Upínací prípravok sa skladá z pevnej a pohyblivej časti, model upínacieho prípravku sa vytvoril podľa skutočnej upínacej čeľusti. Pohyblivá časť sa podľa dĺţkových údajov získaných ručným odmeriavaním navrhla CAD softvérom Autodesk PowerShape. Spodná strana pevnej časti prípravku má ozubený profil, ktorý bol potrebný naskenovať 3D skenerom. Výstupom skenovania bol stl. model, ktorý umoţnil vytvoriť model pevnej časti upínacieho prípravku tieţ pomocou CAD softvéru Autodesk PowerShape. Pred vytvorením technologického postupu sa vyrábal špeciálny nástroj, ktorý je schopný vytvoriť ozubený profil. Nástroj sa navrhoval v softvéri Numroto Plus a vyrábal sa nástrojárskou brúskou WZS Reinecker 60. Po vyrábaní nástroja sa vytvoril technologický postup na pevnú a pohyblivú časť upínacieho prípravku pomocou CAM softvéru Autodesk PowerMill, ktorý je výstupom diplomovej práce.
Key words:obrábacie centrum, upínací prípravok, obrábanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited