Dec 15, 2019   6:47 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Identification number: 307
University e-mail: kvetoslava.resetova [at] stuba.sk
 
Knihovnice - Division of Knowledge Management (MTF)
Division chief official - Division of Knowledge Management (MTF)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bringing up and education of the company workers.
Written by (author): Ing. Martina Ďurinská
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Opponent:Mgr. Viera Polčíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému vzdelávania v podniku TOPOS Továrniky, a.s. Továrniky
Summary:ABSTRAKT ĎURINSKÁ, Martina: Výchova a vzdelávanie pracovníkov podniku. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.- Trnava: MtF STU, 2008. Flexibilita a pripravenosť na zmeny sú základným zákonom podnikania súčasnosti. Rozširovanie domácej a zahraničnej konkurencie ovplyvňuje reštrukturalizáciu na trhu práce a vznik nových techník a technológií. Pre podnik sa dôležitým javí vzťah medzi kvalitou a kvantitou výroby. Úroveň produktivity práce však úzko súvisí aj s úrovňou vzdelania, pripravenosti a kvalifikácie zamestnancov. Vzdelávanie a formovanie pracovných schopností sa preto stáva celoživotným procesom, pretože v dnešnej modernej spoločnosti sú na vedomosti a znalosti človeka kladené vysoké požiadavky. Úlohou a cieľom mojej diplomovej práce bolo poukázať na výchovu a vzdelávanie pracovníkov na základe analýzy súčasného systému vzdelávania v podniku TOPOS a.s., Tovarníky a navrhnúť skvalitnenie tohto systému.
Key words:vzdelávanie, priemyselné podniky, školenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited