Dec 11, 2019   12:35 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Identification number: 307
University e-mail: kvetoslava.resetova [at] stuba.sk
 
Knihovnice - Division of Knowledge Management (MTF)
Division chief official - Division of Knowledge Management (MTF)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Návrh tvorby učebnej pomôcky
Written by (author): Ing. Eva Fialová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Opponent:Mgr. Viera Polčíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh tvorby učebnej pomôcky
Summary:ABSTRAKT FIALOVÁ, Eva: Návrh literárnej učebnej pomôcky. [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.- Školiteľ: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.- Trnava: MtF STU, 2008, 85 s. Kľúčové slová: výučba, metóda, forma, didaktická technika, knižná väzba, knižný blok, papier, koža Knihárstvo je posledná fáza v polygrafickom priemysle dokončovania kníh, tlačovín a periodík.. Preto bola snaha skoncipovať vyučovací program po obsahovej i formálnej stránke na zadanú tému tak, aby poslucháči využívajúci tieto materiály, boli schopní preberanú problematiku pochopiť Textová časť je rozdelená do piatich hlavných kapitol, ktoré rozdeľujú knihu na hlavné technologické kroky. V podkatitolách sú tieto kroky detailne popísané, schematicky alebo fotodokumentáciou. Najvýznamnejšou zložkou knihy sú kapitoly: analýza súčasného stavu (história knihy, reštaurovanie, ručné zdobenie koženej knižnej väzby, razba a tepanie, výzdobné techniky) a návrh učebného textu "Výroba kníh"( kniha a jej časti, názvoslovie, razbové fólie, stroje a zariadenia.). Pozornosť by sme mali upriamiť pre nastávajúce pokolenia, zachovávať minulosť, ktorá odzrkadľuje prácu a kultúru našich predkov vloženú do kníh.
Key words:výučba, metóda, forma, koža


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited