Apr 7, 2020   3:52 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.
Identification number: 3237
University e-mail: anton.marcincin [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of the structure and properties of polypropylene nanocomposite fibres
Written by (author): Ing. Alena Hoferíková, PhD.
Department: Department of Fibres and Textile Chemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Opponent 2:Ing. Ondrej Brejka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium štruktúry a vlastností polypropylénových nanokompozitných vlákien
Summary:Orientované polymérne kompozity, ako sú kompozitné vlákna predstavujú osobitnú skupinu polymérnych materiálov. K novým spôsobom modifikácie polymérov sa zaraďuje modifikácia anorganickými a organickými plnivami s veľkosťou častíc pohybujúcou sa v nanoškále. Medzi najmladšiu generáciu syntetických vlákien z hľadiska vývoja patria polypropylénové (PP) vlákna. Polypropylénové kompozitné vlákna boli pripravené zvlákňovaním PP modifikovaného organicky upravenými vrstevnatými silikátmi s využitím oligomérnych kompatibilizátorov. Pre zvlákňovací proces boli pripravené koncentráty zložené z práškového PP HP, vrstevnatého silikátu - organoílu Cloisite (C15A, C30B) a kompatibilizátora (S44P, TEGO). PP kompozitné vlákna s obsahom 0,02 až 3,0% plniva sa pripravili na jednozávitovkovom extrúderi pri teplote zvlákňovania 280°C. Takto získané vlákna sa vydĺžili pomocou laboratórneho dĺžiaceho zariadenia na rôzne dĺžiace pomery pri teplote 120°C. Úzke rozpätie viskozity PP a koncentrátov organoílov na báze PP HP je predpokladom dobrej miešateľnosti koncentrátov a PP pred zvláknením. Zistilo sa, že z hľadiska prípravy vlákien je 3,0%-ná koncentrácia oboch typov organoílov príliš vysoká a zapríčiňuje problém pri dĺžení vlákien. Na prípravu ako aj vlastnosti PP/nanokompozitných vlákien s vyšším obsahom organoílu C15A (3,0%) pozitívne vplýval kompatibilizátor TEGO. Výsledky SAXS poukázali, že d-vzdialenosť rovín montmorilonitu (MMT) v organoíle C15A v PP/nanokompozitných vláknach rastie počas zvlákňovania a dĺženia predovšetkým pri nízkych koncentráciách a maximálnom dĺžiacom pomere. Celkom opačné chovanie bolo zistené pri analýze PP/nanokompozitných vlákien s obsahom C30B organoílu. Medzirovinová d-vzdialenosť MMT v organoíle C30B sa pri zvlákňovaní a dĺžení kompozitných vlákien nemenila alebo mierne zmenšovala. Pevnosť a modul pružnosti PP/(nano)kompozitných vlákien v porovnaní s nemodifikovaným PP vláknom rastie s celkovou vyššou orientáciou, vyššou kryštalinitou, stanovenou WAXS aj DSC metódou, a tiež s vyšším podielom alfa-kryštalitov. Obidva typy organoílov (C15A, C30B) uľahčujú deformáciu a zvyšujú priemernú orientáciu PP/(nano)kompozitných vlákien pri dĺžení, čo sa prejavuje zvýšením ich pevnosti a modulu pružnosti a to najmä pri koncentráciách organoílov v rozmedzí 0,02 až 1,0%. Modifikácia PP vrstevnatými silikátmi vedie k vyšším hodnotám pevnosti a modulu pružnosti pripravených PP/nanokompozitných vlákien a to až o 10 - 20% v porovnaní s PP vláknami, za predpokladu výberu vhodných typov organoílov a dispergátorov - kompatibilizátorov ako aj použitia vhodnej technológie zvlákňovania, dĺženia. Lepšie mechanické vlastnosti PP/(nano)kompozitných vlákien boli pravdepodobne dôsledkom exfoliácie častíc nanoplniva v PP matrici kompozitného materiálu. Vyššia koncentrácia plniva na rozdiel od neorientovaných kompozitov neumožňuje dostatočnú orientáciu vlákien a tým aj získanie vyššej pevnosti a modulu pružnosti.
Key words:SAXS, mechanické vlastnosti, vlákna, polypropylén, organoíl, nanokompozity

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited