Oct 22, 2020   11:27 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Identification number: 32776
University e-mail: miroslav.sahul [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

     
     
Lesson     Final thesis     
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Welding of steel automotive industry by laser
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Jiří Dunovský, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zváranie ocele pre automobilový priemysel laserom
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo riešiť zváranie ocele DP 600 pre automobilový priemysel laserom. Jedná sa o oceľ feriticko-martenzitickú, valcovanú za tepla. Zváranie laserom sa navrhlo s ohľadom na predpokladanú úzku tepelne ovplyvnenú oblasť (TOO). Na základe poznatkov z literatúry a skúseností z technickej praxe sa na zváranie použil diskový laser firmy TRUMPF TruDisk 8002 (SRN) výkonu 8,0 kW. Celkovo sa hodnotilo 14 zvarov (prievarov) vyhotovených pri rôznych parametroch zvárania. Zvarové spoje sa hodnotili optickou mikroskopiou (makro a mikroštruktúra) a meraním mikrotvrdosti naprieč zvarového spoja. Oblasť rozhrania základný materiál (ZM) -- zvarový kov (ZK) sa detailnejšie preskúmala rtg mikroanalýzou. Nepozorovala sa výraznejšia heterogenita medzi zvarovým kovom a oceľou DP 600. Na základe vykonaných experimentov možno konštatovať, že ciele stanovené diplomovou prácou boli splnené. Zvarové spoje boli chemicky homogénne a požadovanej kvality. V ojedinelých prípadoch sa vyskytli póry, ktoré boli pravdepodobne vytvorené v procese zvárania tým, že neboli kvalitne pripravené zvarové plochy. Záverom možno potvrdiť, že táto technológia je podstatne výhodnejšia pre zváranie takéhoto druhu ocelí ako klasické technológie (napr. GMAW). Diplomová práca je originálna, má evidentný teoretický prínos ako aj praktické využitie. Použil sa v súčasnosti najmodernejší typ lasera firmy TRUMPF, ktorá vyvíja a produkuje najkvalitnejšie priemyselné lasery na svete.
Key words:
diskový laser, oceľ DP 600, zváranie laserovým lúčom


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited